تعداد مقالات: 225
177. ویژگی های شخصیتی، هوش مالی مدیران و عملکرد شرکت

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 141-165

محمد خطیری؛ یوسف تقی پوریان؛ رضا غلامی جمکرانی؛ حسین جهانگیر نیا


178. بررسی نقش تعدیل‌ کننده‌ عوامل ریسک سیستماتیک و حاکمیت شرکتی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و نگهداشت وجه نقد

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 135-156

اسماعیل اقدامی؛ مهدی مشکی میاوقی؛ سینا خردیار؛ سهراب کردرستمی


179. بررسی عوامل مؤثر بر شجاعت اخلاقی حسابرسان داخلی

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 133-155

محمدحسین صفرزاده؛ علیرضا کریمداد


184. بررسی رابطه بین ویژگی های مؤسسه حسابرسی و شرکاء حسابرسی با کیفیت حسابرسی

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 135-156

باقر شمس زاده؛ علی اصغر سیف؛ حسن داودآبادی فراهانی


186. قیمت گذاری درآمدهای اختیاری و تبیین نوع مدیریت سود

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 137-158

آرش قربانی؛ محمدرضا حسینی معصوم


187. بررسی رابطه بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت‌

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 131-152

جواد اورادی؛ محمود لاری دشت بیاض؛ زینب سالاری فورگ


191. ارزش نام و نشان‌های تجاری و رابطه آن با شاخص‌های عملکرد

دوره 02، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 125-139

علیرضا مهرآذین؛ امید فروتن؛ محمد تقی پور؛ بشیر قبدیان


192. تاثیرتصدی طولانی بر استقلال حسابرس

دوره 02، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 134-162

محمدرضا شورورزی؛ احمد زنده دل؛ سینا قاسمپور انارکی


193. بررسی و مقایسه توان اطلاعات گزارش شده اولیه و تجدید ارائه شده در پیش بینی جریانهای نقدی آتی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 117-132

یونس بادآورنهندی؛ رسول برادران حسن زاده؛ زینب برزگر نوشهر


194. بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر عدم تقارن هزینه ها.

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 125-145

عبدا... خانی؛ محمد جواد غفاری؛ محمد علی شاه محمدی


197. بررسی رفتار نامتقارن هزینه‏ ها از دیدگاه نظریه نمایندگی: رویکرد مدل‏سازی معادلات ساختاری.

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 123-144

مهدی حیدری؛ حمزه دیدار؛ بهمن قادری؛ شبنم خالق پرست


198. ارزیابی نقش سرمایه سازمانی برچسبندگی هزینه شرکت.

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 137-154

سعید علی احمدی؛ افسانه سروش یار؛ مهدی دادخواه


199. تأثیر قابلیت مقایسه سود و اجزای نقدی و تعهدی آن بر عدم‌تقارن اطلاعاتی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 143-160

عالیه قربانی؛ افسانه سروش یار


200. بررسی تاثیر استراتژی متنوع سازی بر ریسک ورشکستگی شرکت‌ها

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 119-137

کاوه قادری؛ صلاح الدین قادری