بررسی تاثیر استراتژی متنوع سازی بر ریسک ورشکستگی شرکت‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پیام نور

2 دانشگاه ازاد

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر استراتژی متنوع‌سازی بر کاهش ریسک ورشکستگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، از دو معیار متنوع‌سازی تجاری و متنوع‌سازی جغرافیایی به عنوان عوامل اندازه‌گیری استراتژی متنوع‌سازی استفاده شده است. جهت اندازه‌گیری ریسک ورشکستگی شرکت‌ها از مدل تحلیل ممیزی بومی شده توسط کردستانی و تاتلی بهره گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و نمونه پژوهش با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 88 شرکت طی سال‌های 1390-1395 انتخاب شده است. برای تجزیه ‌و‌ تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از تکنیک آماری رگرسیون داده‌های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میزان ریسک ورشکستگی شرکت‌ها با افزایش متنوع‌سازی تجاری کاهش می‌یابد. در واقع شرکت‌ها با اجرای استراتژی متنوع‌سازی محصولات خود می‌توانند سهم خود از بازار فروش را افزایش دهند و ریسک ورشکستگی را کاهش دهند. همچنین نتایج حاکی از عدم وجود ارتباط بین متنوع‌سازی جغرافیایی و ریسک ورشکستگی در شرکت‌ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bankruptcy Risk and Corporate Diversification Strategy

نویسندگان [English]

  • Kaveh Ghaderi 1
  • Salahadin Ghaderi 2
1  Instructor, Payam Noor University, Iran
2 PH.D Student in Accounting, Islamic Azad University, Central Tehran Branch,
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the impact of diversification strategy to reduce the risk of bankruptcy of the firms listed in the Tehran Stock Exchange. In this regard, the two criteria of business is used commercial and geographical diversification as a measure of diversification strategy. To measure the bankruptcy risk of firms has been used of discriminant analysis model. Tehran stock exchange listed firms constitute statistical population of the research and the sample was selected imposing conditions of the research variables to 88 firms during 2011-2016. Statistical technique of panel data regression was used to analyze data and test the hypotheses. According to the results, the bankruptcy risk decreases by increasing commercial diversification. In fact, investigated companies to implementation diversified product strategy can increase their share of the market and reduce the bankruptcy risk. The results also show there isn't a significant relation between the geographical diversification and bankruptcy risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bankruptcy Risk
  • Commercial Diversification
  • Geographical Diversification