بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

 • زارعی، حمید [1] حسابدای، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، حسابرس دیوان محاسبات استان فارس.
 • زارعی، علی [1] دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب
 • زارع زاده مهریزی، محمد صادق [1] کارشناس ارشد حسابداری- دانشگاه شهید چمران اهواز
 • زارع زردینی، طیبه [1] گروه آموزشی حسابداری، دانشگده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران
 • زحمتکش، زینب [1] دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
 • زلقی، حسن [1] عضو هیات علمی
 • زلقی، حسن [1] عضو هیات علمی-- دانشگاه بوعلی سینا -گروه حسابداری
 • زنده دل، احمد [1] عضو هیات علمی گروه آمار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

س

ش

ص

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

 • لاری دشت بیاض، محمود [1] استادیار، عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد
 • لاری دشت بیاض، محمود [1] استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • لک، لیلا [1] دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران

م

ن

و

ه

ی