بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

  • لاری دشت بیاض، محمود [1] استادیار، عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد
  • لاری دشت بیاض، محمود [1] استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
  • لک، لیلا [1] دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران

م

ن

و

ه

ی