بررسی رفتار نامتقارن هزینه‏ ها از دیدگاه نظریه نمایندگی: رویکرد مدل‏سازی معادلات ساختاری.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت/دانشگاه ارومیه

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه ارومیه

3 دانش آموخته کارششناسی ارشد حسابداری از دانشگاه ارومیه

چکیده

پژوهش‏های اخیر در رابطه با رفتار هزینه‏ها‏ بیانگر این مطلب است که میزان کاهش هزینه‏ها به هنگام کاهش فروش، کمتر از میزان افزایش هزینه‏ها به هنگام همان میزان افزایش فروش است.این رفتار نامتقارن هزینه‏ها، چسبندگی هزینه نامیده می‏شود ومی‏توان آن رااز دیدگاه مدیریت و سهامداران مورد بررسی قرار داد. ازدیدگاه سهامداران،رفتارهزینه‏هامنعکس کننده رفتار مدیریت و ساخت‏یافته تصمیمات ایشان است.بنابراین،سرمایه‏گذاران می‏توانند باتحلیل اطلاعات مالی،این موضوع را که آیا نحوه رفتارمدیریت موجب تحمیل هزینه‏های زیادی به شرکت می‏شودیاخیررا بررسی نمایند.از این‏رو، در تحقیق حاضر رفتار نامتقارن هزینه‏ها از دیدگاه نظریه نمایندگی با رویکرد مدل‏سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت و فرض می‏شود هر اندازه هزینه‏های نمایندگی بیشتر باشد، درجه چسبندگی هزینه‏ها نیز بیشتر خواهد بود. جامعه آماری پژوهش را شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‏های 1386 تا 1391 تشکیل می‏دهد. یافته‏های پژوهشنشان می‏دهد که رفتار هزینه‏های توزیع، فروش و ادرای در بورس اوراق بهادار تهران چسبنده است. همچنین یافته‏های تحقیق حاکی از آن است که بین هزینه‏های نمایندگی و رفتار نامتقارن هزینه‏ها، یک ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.بدین معنی که با افزایش هزینه‏های نمایندگی، شدت چسبندگی هزینه‏های توزیع، فروش و اداری نیز افزایش می‏یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining Asymmetrical Behavior of Cost from Agency Theory- Based Perspective: Structural Equation Modeling Approach

نویسنده [English]

  • hamzeh didar 1
1 head of economic and management faculty of Urmia University
چکیده [English]

The recent studies demonstrate that the costs have asymmetrical behavior which means the rate of reduction in costs while reducing the sales is less than the rate of increase in costs while increasing the sales at the same rate. This asymmetrical behavior is called cost stickiness. Asymmetrical behavior of costs can be studied from the management and shareholders perspective,from shareholders perspective, the behavior of costs is a manifestation of the management decisions and reflects the management’s incentive. Thus, Investors by analyzing of financial information will be able to investigating the effects of management decisions on firm performance. This study applied agency theory because cost stickiness may stem from empire building incentive. Thus, this study used agency costs as independent variables to explain sticky cost behavior and postulated that the company with higher agency costs has the higher degree of cost stickiness. In this paper, the numbers of 68 firms were selected in the period of the years 2004 to 2013 as a statistical sample. The results showed that behavior of cost in Tehran Stock Exchange is stickiness and agency costs are positively associated with the degree of cost stickiness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Asymmetrical Behavior of Cost"
  • " Agency costs"
  • " Structural Equation Modeling Approach"