بررسی نقش تعدیل‌ کننده‌ عوامل ریسک سیستماتیک و حاکمیت شرکتی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و نگهداشت وجه نقد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حسابداری، دانشکده علوم انسانی، لاهیجان، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری (مالی)، دانشگاه پیام نور، رشت، ایران

3 دانشکده حسابداری و مدیریت واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

4 دانشکده علوم ریاضی واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

10.30479/jfak.2019.10216.2435

چکیده

هدف: با توجه به نقش مهم عوامل وجه نقد و مسئولیت اجتماعی در حوزه مطالعات حسابداری، مطالعه عوامل اثرگذار بر رابطه آن دو حائز اهمیت می‌باشد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل کننده ریسک سیستماتیک و حاکمیت شرکتی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و نگهداشت وجه نقد می‌باشد.
روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، 118 شـرکت پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1395 انتخاب شده و با استفاده از رویکرد داده‌های ترکیبی، فرضیه‌های پژوهش آزمایش شدند.
یافته‎ها: بر اساس نتایج آزمون‌های آماری، ریسک سیستماتیک توانسته است میزان اثرگذاری مسئولیت اجتماعی بر وجه نقد نگهداری شده را تحت تاثیر قرار داده و افزایش دهد، با این وجود نقش تعدیل کننده حاکمیت شرکتی ‌ بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و نگهداشت وجه نقد صرفا در سطح اطمینان 90 درصد مورد تایید قرار گرفت.
نتیجه‎گیری: شرکت‌هایی که به وظایف خود در حوزه مسئولیت اجتماعی اهمیت می‌دهند، جهت حمایت از حقوق ذینفعان، لازم است وجه نقد بیشتری را نگهداری نمایند. بر این اساس افزایش ریسک‌های سیستماتیک، نیاز به نگهداری وجه نقد اضافی را افزایش می‌دهد. همچنین به نظر می‌رسد حاکمیت شرکتی نیاز به وجه نقد نگهداری شده را در شرکت‌ها کاهش داده و از این جهت راه کار مناسبی برای شرکت‌هایی باشد که علاقمند به سرمایه‌گذاری در موضوعات اجتماعی می‌باشند.
دانش افزایی: بررسی اثر تعدیل‌کننده حاکمیت شرکتی به همراه عامل ریسک سیستماتیک، می‌تواند در بررسی اثر مسئولیت اجتماعی بر نگهداشت وجه نقد، دارای محتوای اطلاعاتی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Moderating Roles of Systematic Risk Elements and Corporate Governance on the Relationship between Social Responsibility and Cash Holdings

نویسندگان [English]

  • Esmail Eghdami 1
  • Mehdi Meshki Miavaghi 2
  • Sina Kheradyar 3
  • Sohrab Kordrostami 4
1 accounting, Faculty of accounting, Islamic Azad University, lahijan branch, Iran.
2 Associate Prof., Faculty of accounting, payame Noor University, Rasht, Iran.
3 Rasht branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
4 lahijan branch, Islamic Azad University, lahijan branch, Iran.
چکیده [English]

Purpose: Considering the important function of elements such as cash holdings and social responsibility in the realm of accounting studies, the study of factors affecting the relationship between them is important. Therefore, the main purpose of this study is investigating the moderating role of systematic risk and corporate governance on the relationship between social responsibility and cash holding.
Methods: In order to reach the objectives of the study, 118 firms accepted in Tehran Stock Exchange between the years 2012 and 2017 have been selected, and based on compositional data analysis method, the hypotheses of the study have been tested.
Results: Based on the results of statistical tests, it has been found that systematic risk has been able to affect and increase the impact of social responsibility on the cash holdings; however, the moderating role of corporate governance on the relationship between social responsibility and cash holding was verified at 90% confidence level.
Conclusion: In order to protect stakeholders’ rights, companies that care about their duties of social responsibility need to hold more cash.Accordingly, the increase in systematic risk increases the need to take extra cash.It also seems that corporate governance reduces the need for cash holdings in companies, andthis way it is the best strategy for companies interested in investing in social issues.
Contribution: Investigating the moderating effect of corporate governance, along with systematic risk factor, can have information content in examining the effect of social responsibility on cash holding.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cash holdings
  • Corporate governance
  • Social Responsibility
  • Systematic risk
 

1.  بادآورنهندی، یونس و تقی زاده خانقاه، وحید(1392). بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی، 20(2): 19-42.

2.  بولو، قاسم؛ باباجانی، جعفر؛ محسنی، بهرام. (1390)، عوامل موثر در تعیین وجه نقد شرکت‌ها، پژوهش‌های تجربی حسابداری، 1 (1): 21-37.

3.  بهارمقدم، مهدی؛ صادقی، زینالعابدین؛ صفرزاده، ساره. (1392)، بررسی رابطه‌ی مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، حسابداری مالی، 5 (20): 90 107.

4.   ترشیزی، علی، بزاززاده تربتی، حمیدرضا (1397)، رابطهبینحاکمیتشرکتیوریسکشرکت:نقشتعدیل‌کنندهمسئولیتاجتماعی، دانش حسابداری مالی، 5 (3): 135-151.

5.   جامعی، رضا و عزیزی، بنیامین. (1397). بررسی تأثیر افشاء مسئولیتهای اجتماعی سازمانی بر سطح نگهداشت وجه نقد از طریق ریسک ویژه و ریسک سیستماتیک، مجله پیشرفت های حسابداری، 10(2): 97-130.

6.   حساس یگانه، یحیی؛ جعفری، علی؛ رسائیان، امیر. (1390)، بررسی تأثیر تورم و چرخه عملیاتی شرکت‌ها بر نگهداشت وجه نقد، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، 3 (9): 39-66.

7.  حساس یگانه، یحیی؛ برزگر، قدرت اله. (1393)، مبانی نظری مسئولیت اجتماعی و پارادایم تحقیقاتی آن در حرفه حسابداری، حسابداری مدیریت، 7 (22): 109-133.

8.  شهرآبادی، ابوالفضل؛ بالسینی، الناز. (1391)، بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ریسک سیستماتیک بر بازده سهام عادی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات کمی در مدیریت، 3 (3): 17-34.

9.صفری گرایلی، مهدی (1397)، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ارزشگذاری بازار از نگهداشت وجه نقد شرکت، فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، 6 (1): 163-183.

10.عباس‌زاده، محمدرضا؛ پایدارمنش، نوید؛ خرمی، متینا. (1395)، بررسی تأثیر تورم و چرخه عملیاتی شرکت‌ها بر نگهداشت وجه نقد، دانش حسابداری مالی، 2 (9): 53-67.

11.فتحی، سعید، رحیم پور، معصومه. (1394)، بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، راهبرد مدیریت مالی، 3 (9): 57-75.

12.فروغی، داریوش، امیری، هادی، جوانمرد، مرضیه. (1397)، تأثیرمسئولیتاجتماعیشرکتبرنگهداشتوجهنقدازطریق اثرهمزمانمتغیرهایمنتخب،پژوهشهایحسابداریمالی، 1 (35): 19-36.

13.فروغی، داریوش؛ میر شمس شهشهانی، مرتضی؛ پورحسین، سمیه. (1387)، نگرش مدیران درباره افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 15 (52): 55-70.

References

1.   Abbas zadeh, M. R, Paidarmanesh, N, Khorrami, M, (2016), The Effect of Inflation on Cash Holdings Operating Cycle, Accounting Empirical Research of Financial, 3 (2), 53-68. (In Persian)

2.   Antoni, G.D, Sacconi, L, (2011), Dose Virtuous Circle Between Social Capital and CSR exist? A "Network of Games" Model and Some Empirical Evidence, Working paper, University if Trento. Available at: https://www.researchgate. net.

3.   Arouri, M, Pijourlet, (2015), CSR Performance and the Value of Cash Holdings: International Evidence, Journal of Business Ethics, 140 (2): 263–284.

4.   Bahar Moghaddam, M, Sadeghi, Z. A, Safarzadeh, S, (2013), Review of the relationship between corporate governance mechanisms and the disclosure of corporate social responsibility, financial accounting, 5 (20): 90-107. (In Persian)

5.   Barnea, A, Rubin, A, (2010), Corporate social responsibility as a conflict between shareholders, Journal of Business Ethics, 97(1): 71–86.

6.   Bates, T., Kahle, K, Stulz, R, (2009), Why do U.S. firms hold so much more cash than theyused to? Journal of Finance, 64: 1985–2021.

7.   Bulu, Gh, Babajani, J, Mohseni, B, (2011), Determinants of corporate cash holding, Journal of empirical research in accounting, 1 (1): 21-37. (In Persian)

8.   Cheung, A, (2016), Corporate social responsibility and corporate cash holdings, Journal of Corporate Finance, 37: 412-430.

9.   Fama, E.F, French, K.R, (2007), Disagreement, tastes, and asset price. Journal of Financial Economics, 83: 667-689.

10.    Fathi, S, Rahimpour, M, (2015), The investigation of the effect of control mechanisms of corporate governance on the level of cash flow holdings of listed companies Tehran stock exchange, Journal of financial management strategy, 3 (9): 57-75. (In Persian)

11.    Foroghi, D, Shahshahani Mirshams, M, Pourhosein, S, (2008), Managements' Perceptions about Social Accounting Information Disclosures of listed companies Tehran stock exchange, Journal of Accounting and Auditing Review, 15(3), 55-70. (In Persian)

12.    Gammal, E.l, Yassine, N, Khodr Fakih, K, Kassar, A.El, (2018), The relationship between CSR and corporate governance moderated by performance and board of directors’ characteristics, Journal of Management and Governance, https: doi .org / 10. 1007 /s10997-018-9417-9.

13.    Garcia-Teruel, P.J, Martinez-Solano, P, (2008), On the determinants of SME cash holdings: evidence from Spain, Journal of Business Finance & Accounting, 35 (1-2): 127-149.

14.    Hassas Yeganeh, Y, Bazrzgir, Gh. A, (2014), Theoretical foundations of corporate social responsibility and research paradigms in professional accounting, Journal management accounting, 7 (22): 109-133. (In Persian)

15.    Jamali, D, Safieddine, A.M, Rabbath, M, (2008), Corporate governance and corporate social responsibility synergies and interrelationships. Corporate Governance: An International Review, 16 (5): 443-459.

16.    Jensen, M.C, (2002), Value maximization, stakeholder theory, and the corporate objective function. Business Ethics Quarterly, 12(2): 235-256.

17.    Jo, H, Harjoto, M.A, (2012), The causal effect of corporate governance on corporate social responsibility. Journal of Business Ethics, 106 (1): 53-72.

18.    Jo, H, Na, H, (2012), Does CSR reduce firm risk? Evidence from controversial industry sectors. Journal of Business Ethics. 110(4): 441–456.

19.    Liu, X, Zhang, C, (2016), Corporate governance, social responsibility information disclosure, and enterprise value in China. Journal of Cleaner Production, 142(2): 1075-1084.

20.    Luo, X, Bhattacharya, C.B, (2009), The debate over doing good: Corporate social performance, strategic marketing levers, and firm-idiosyncratic risk. Journal of Marketing, (73)6: 198-213.

21.    Park,S, Song, S, Lee, S, (2017), Corporate social responsibility and systematic risk of restaurant firms: The moderating role of geographical diversification, Tourism Management, (59): 610-620.

22.    Rego, L.L, Billett, M.T, Morgan, N.A, (2009), Consumer-based brand equity and firm risk, Journal of Marketing, 73(6), 47-60.

23.    Safari Gerayeli, M, (2018). Corporate Social Responsibility and Market Value of Corporate Cash Holdings, Financial Management Strategy, 6(1), 163-183. (In Persian)

24.    Saleh,M, Zulkifli,N, Rusnah, M, (2010), Corporate social responsibility disclosure and its relation on institutional ownership: Evidence from public listed companies in Malaysia, Managerial Auditing Journal, 25 (6), 591 – 613.

25.    Shahrabadi, A, Balsini, E, (2012), Study of the effect of macroeconomic variables and systematic risk on ordinary stock returns of listed companies Tehran stock exchange, Quarterly quantitative researches in management, 3 (3): 17-34. (In Persian)

26.    Spicer, B.H, (1978), Investors, corporate social performance and information disclosure: An empirical study, Accounting Review, 53 (1):94-111.

27.    Sweeney, L, Coughlan, J, (2008), Do different industries report corporate social responsibility differently? An investigation through the lens of stakeholder theory. Journal of Marketing Communications, 14(2): 113–124.

28.    Torshizi, A, Bazzaz zadeh Torbati, H. R, (2018), The Relationship Between Corporate Governance And Firm Risk: A Moderating Role Of Social Responsibility, Accounting Empirical Research of Financial, 5(3): 135-151. (In Persian)

29.    Votaw, D, (1973), Genius becomes rare: A comment on the doctrine of social responsibility Pt. I. California Management Review, 15(2): 25–31.

30.    Wang, M-L, Feng, Z-Y, Huang, H-W, (2013), Corporate Social Responsibility and Cost of Equity Capital: A Global Perspective, Journal of Behavioral Finance, 9: 85–94.

31.    Yun, H, (2009), The choice of corporate liquidity and corporate governance. Review of Financial Studies, 22 (4): 1447–1475.