ارزش نام و نشان‌های تجاری و رابطه آن با شاخص‌های عملکرد

نوع مقاله: علمی تخصصی

نویسندگان

1 معاون پژ.هشی و استادیار تمام وقت گروه حسابداری

2 مدیر مالی شرکت صدف

3 مدیر مالی شرکت نفت خیز جنوب

4 استاد دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور

چکیده

در علوم اقتصادی نوین ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود از اهمیت ویژهای برخوردار شده است؛ که یکی از مهم‌ترین آن‌ها نام و نشان‌های تجاری است. در یک فضای رقابتی نام و نشان‌های تجاری می‌توانند برای شرکت مزیت رقابتی ایجاد و از آن محافظت کنند. در عصر حاضر نام و نشان تجاری مناسب عملکرد شرکت را تحت تأثیر قرار داده و یک دارایی اقتصادی اساسی برای سازمان محسوب می‌شود. ارزش گذاری نام و نشان‌های تجاری و تعیین میزان ارتباط آن با شاخص‌های عملکرد از یک سو می‌تواند به عنوان یک معیار برای ذینفعان سازمان، همچون سهامداران، اعتبار دهندگان، کارکنان و غیره در ارزیابی عملکرد شرکت و از سویی برای استاندارد گذاران، در توجه بیشتر در حوزه اندازه‌گیری و شناسایی نام و نشان‌های تجاری و سایر داراییهای نا مشهود در صورت‌های مالی مفید واقع گردد. در پژوهش حاضر ابتدا نام و نشان‌های تجاری داخلی (ایجادشده) و خارجی (تحصیل شده) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شناسایی و با استفاده از مدل‌های مالی محور ارزش آن‌ها مورد محاسبه قرار گرفت. سپس به بررسی ارتباط بین ارزش نام و نشان‌های تجاری و شاخص‌های عملکرد همچون سود خالص، بازده دارایی‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده فروش پرداخته شد. نتایج حاصل از بررسی ارزش نام و نشان‌های تجاری و شاخص‌های عملکرد در بین سال‌های 1380 تا 1389 حاکی از آن است که بین ارزش نام و نشان‌های تجاری و تمامی شاخص‌های عملکرد مورد آزمون، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Establishing the Relationship between Trademark Valuation and Firm Performance

چکیده [English]

Valuing intangible assets is a critical issue in modern economics; one of the most important ones is trademarks. In a
competitive business environment trademarks can protect and create an advantage for firms. In today’s complex and
ever faster growing market, a suitable trademark affects firm performance and it is considered as a fundamental
economic asset for organizations. Valuing intangible assets and determining its relation with performance indicators
has two main benefits, first it can be useful for various stakeholders such as stockholders, creditors and employees in
assessing firm performance and secondly it can draw standard setter’s attention to importance of recognizing and
measuring trademarks and other intangible assets in financial statements. The first step in conducting such research
is to identify developed and acquired trademarks of listed companies in Tehran Stock Exchange and computing their
related value by financial oriented models, then the relationship between trademarks value and accounting
performance indicators including net profit (earnings), Return on assets (ROA), Return on Equity (ROE) and Return
on sales (ROS) is examined. The results extracted from 2001 to 2011 indicate a significant and direct relationship
between mentioned performance indicators and trademarks value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ROA
  • ROE
  • ROS
  • financial oriented models