تاثیر عواطف فردی بر بی طرفی حسابرس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی بصیر آبیک-قزوین

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر عواطف فردی بر بی طرفی حسابرس است. بی طرفی از جمله ویژگی های فردی حسابرس است که از ابعاد اصلی تردید حرفه ای و استقلال حسابرس به شمار می رود. درحالی که عواطف فردی به معنای واکنش های هیجانی شامل احساسات و حالات روانی افراد است که می تواند بر قضاوت حرفه ای و استقلال حسابرس تاثیر بگذارد. نمونه آماری این تحقیق شامل 406 نفر از حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی اعم از دولتی و خصوصی درسال1396 است. مبانی نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و داده های تحقیق بر اساس پرسش نامه جمع آوری شده است . فرضیه های تحقیق براساس روش همبستگی و با استفاده از معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. شواهد این تحقیق نشان داد عواطف مثبت تاثیری مثبت و معنادار بر بی طرفی دارد و عواطف منفی تاثیری منفی بر بی طرفی داشته ، اما این رابطه معنادار نیست. نتایج این پژوهش اطلاعات سودمندی را برای سیاست گذاران حرفه حسابرسی درباره تاثیر هیجانات در قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان فراهم می آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of individual emotions on the auditor's objectivity

نویسندگان [English]

  • mir omid yuosefi 1
  • bahman banimahd 2
1 Master Student of Accounting , Basir Abyek Higher Education Institute, Qazvin, iran
2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of individual moods on the auditor's objectivity. objectivity is one of the personal characteristics of the auditor, which is one of the main dimensions of professional scepticism and independence of the auditor. Moods mean emotional responses, including emotional states and mental states that can affect the professional judgment and the independence of the auditor. The statistical sample of this study includes 406 auditors from the certified public accountants, public and private sectors, in 2017. Theoretical foundations of the research were collected through library studies and research data through a questionnaire. Research hypotheses have been investigated using correlation method and using structural equation modeling. The findings of this study showed that positive moods have a positive effect on objectivity and is significant, and negative moods have a negative effect It is objectivity, but this relationship is not significant. The results of the present study provide useful information for policy makers of audit profession about the effect of moods on audit judgment and decision-makin

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positive Moods
  • Negative Moods
  • Auditor's Objectivity
آیین رفتار حرفه ای برای حسابداران رسمی، هیات بین المللی استانداردهای رفتار حرفه ای ترجمه عباس ارباب سلیمانی(1393)؛ مرکـز آمـوزش و تحقیقات حسابداری و حسابرسی حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران انتشارات شهر یاس چاپ اول.

بشیری منش، نازنین (1395) نقش احساس در تصمیم گیری سرمایه گذاران، فصلنامه پژوهش حسابداری، 6 (2):1-21 .

رجبعلی زاده، جواد؛ حصارزاده، رضا؛ باقرپور، محمدعلی(1395) بررسی رابطه بین دو بعد شکاکیت و بی طرفی حرفه ای با قضاوت حرفه ای حسابرس، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 23(2):173-192.

رجبعلی زاده، جواد(1395)، تاثیر احساسات و حاالت روانیِ حسابرسان بر قضاوت حرفه ای حسابرسی، همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران، دوره1(27-28بهمن) :1 _ 14.

خواجوی شکراله و میثم نوشادی،(1391)، نقش الگوهای رفتاری و مدلهای تصمیمگیری در قضاوت حسابرسان، پژوهش های حسابداری 2(5):1-17.

شعری آناقیز، صابر (1395)یحیی حساس یگانه، مهدی سدیدی، بنیامین نره ئی، تصمیم گیری احساسی سرمایه گذاران، حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه گذاری، فصلنامه حسابداری مالی 8(23):1-23

.کلانتری خلیل،(1388)مدل معادلات ساختار در تحقیقات اجتماعی، اقتصادی، چاپ 2، انتشارات فرهنگ صبا، 15 – 45.

مسیح آبادی ابوالقاسم و یوسف اعظم پور (1387) نقش تفاوت های فردی بر تصمیم گیری های حسابداری و حسابرسی ، حسابرس ، فصلنامه تحلیلی اطلاع رسانی پژوهشی سازمان حسابرسی، 1(34):76-87.