بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و عدم تقارن اطلاعاتی تحت شرایط متفاوت ریسکی و علاقه سرمایه گذاران.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کردستان

2 دانشگاه آزاد

چکیده

در این پژوهش رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرایط متفاوت ریسکی و علاقه سرمایه گذاران بررسی شده است. برای اندازه-گیری کیفیت گزارشگری مالی از مدل کازنیک و برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از دو مدل شکاف دامنه قیمت پیشنهادی خریدو فروش (گسترش) و حجم معاملات (حجم) و برای سنجش ریسک شرکتها از مفهوم سطح تکنولوژی و اندازه شرکت، بهره گرفته شده است. تعداد خرید و فروش سهامداران نهادی به عنوان نماینده علاقه سرمایه گذاران به تجزیه و تحلیل گزارشات شرکتها، در نظر گرفته شده است. برای آزمون فرضیه ها، تعداد 102 شرکت که صورتهای مالی حسابرسی شده آنها طی سالهای 88 تا پایان 92 در دسترس بوده به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد رابطه معنادار و معکوسی بین کیفیت گزارشگری مالی و عدم تقارن اطلاعاتی بر اساس گسترش و رابطه معنادار و مستقیمی با حجم وجود دارد. همچنین متغیرهای ریسک بر اساس تکنولوژی و علاقه سرمایه‌گذاران، رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و عدم تقارن اطلاعاتی را متأثر می‌سازند. شدت این ارتباط در بین شرکتهایی که از ریسک بالاتر و علاقه بیشتری برخوردارند بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation Relationship between quality of Financial Reporting and Information Asymmetry under Different firm riskiness and Investor- interest

چکیده [English]

The present study has been investigated relationship between quality of financial reporting and information asymmetry under different firm riskiness and investor-interest. Kasznik model has been used as a measure of the quality of financial reporting and two alternative proxies have been used for information asymmetry: bid–ask spread (spread) and trading volume (volume) and for firm riskiness, technology and size of companies. Total Buy and Sell of institutional investors as representative of investor interest to analysis reports has been considered. with consideration of limitations for companies under research, 102 organizations that had accessible audited financial statements during the years 2009 to the end of 2013 were selected as statistical sample. The results show that in regular situations, meaningful and inverse correlation exists between quality of financial reporting and the information asymmetry based on spread and meaningful and direct correlation exists with transaction volumes. Also investor-interest and risk affect the relationship between quality of financial reporting and asymmetric information. The intensity of the relationship them, among the companies that have more interest and higher risk, are more.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information asymmetry
  • investors-interest
  • quality of financial reporting
  • risk