بررسی رابطه ی بین مالکیت نهادی با عدم تقارن اطلاعاتی و عملکرد مالی شرکت ها

نوع مقاله: علمی تخصصی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عدم تقارن اطلاعاتی و عملکرد مالی است. به بیان دیگر، میزان و نحوه ی تأثیرگذاری سرمایه گذاران نهادی بر عملکرد مالی و عدم تقارن اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته است تا مشخص شود، آیا هنگامی که انگیزه های ارزیابی و نظارتی این سهامداران قوی تر می شود، این ارتباط تقویت خواهد شد یا خیر؟ برای آزمون فرضیه های تحقیق، نمونه ای مشتمل بر 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1388 مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین مالکیت سهامداران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد. به طوری که هر چه میزان مالکیت نهادی افزایش یابد، ارائه ی اطلاعات به دست مدیران شرکت به افراد مرتبط در بازار نیز افزایش می یابد. به عبارت دیگر، افزایش مالکیت نهادی باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود که این امر موجب کارایی بازار از نظر اطلاعات خواهد شد. در این پژوهش، همچنین ارتباط مالکیت سهامداران نهادی با بازده حقوق صاحبان سهام مورد تأیید قرار گرفته و رابطه ای مثبت با عملکرد مالی شرکت ها دارد. بدین ترتیب می توان چنین استدلال کرد که افزایش تعداد سهامداران نهادی در ترکیب مالکیت شرکت باعث تسهیم نظارت و کنترل در میان سهامداران می شود که این امر منجر به کاهش تضاد منافع و افزایش سودآوری خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Relation between Institutional Ownership with Information Asymmetry and Financial Performance*

چکیده [English]

The purpose of this research, examination influence ownership structure on information asymmetry and financial performance. That is, investigate level and procedure impressments institutional investor on financial performance and information asymmetry until determine whether while become stronger monitoring and evaluating incentives, this relation will be invigorate? For test research hypothesis, sample selection involve 60 listed companies on Tehran Stock Exchange that active during years 2005-2009. Result show that significant and negatively relationship between ownership institutional shareholdings and informational asymmetry. That is, whatever institutional ownership level increased presentation information by firm managers to people connected with market too increased. On the other hand, increase institutional ownership lead to decrease information asymmetry that this matter will be inducement efficiency market regarding to information. At this research, also confirmed relationship institutional shareholding ownership with return on equity and likewise have positively related with financial performance. Thus can argue that whatever number institutional shareholding on ownership combination (structure) more, inducement sharing monitoring and control among shareholding that this matter will be lead to reduction conflicts of interest and increase profitability

کلیدواژه‌ها [English]

  • ownership structure
  • Institutional Investors
  • Information asymmetry
  • Financial Performance
  • Efficient-monitoring Hypothesis
  • Strategic-alignment Hypothesis