بررسی رابطه بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت‌

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشجوی کارشناسی ارشد حسابرسی

2 استادیار، عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

کمیتۀ حسابرسی به عنوان بخش مهمی از نظام حاکمیت شرکتی می‌تواند موجب بهبود فرایند گزارشگری مالی و عملکرد شرکت شود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی‌های کمیتۀ حسابرسی (تخصص مالی، استقلال و اندازه) و عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این پژوهش عملکرد شرکت با استفاده از معیارهای Q توبین و بازده دارایی‌ها اندازه‌گیری شده است. جامعۀ آماری پژوهش شامل 132 شرکت و دورۀ مطالعه سال‌های 1391 تا 1393 را در بر می‌گیرد. نتایج آزمون فرضیه‌ها با استفاده از رگرسیون چندگانه ترکیبی حاکی از آن است که بین تخصص مالی کمیتۀ حسابرسی و عملکرد مبتنی بر معیارهای Q توبین و بازده دارایی‌ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین استقلال کمیتۀ حسابرسی و عملکرد مبتنی بر بازده دارایی‌ها رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. در عین حال، بین استقلال کمیتۀ حسابرسی با عملکرد مبتنی بر Q توبین و اندازۀ کمیتۀ حسابرسی با معیارهای Q توبین و بازده دارایی‌ها رابطه معناداری مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Relationship between Audit Committee Characteristics and the Firm Performance

چکیده [English]

Audit committee as a significant part of the Corporate governance system, can lead to improved performance and firm financial reporting process. The main purpose of the current study is to investigate the relation between audit committee characteristics (financial expertise, independence, and size) and the performance of those firms enlisted in Tehran Stock Exchange. In this study, firm performance is evaluated using Tobin’s Q and ROA indexes. The research statistical population include 132 firms and the period from 2012 to 2014. The statistical population of this research consists of 132 firms from 2012 to 2014. The results of hypotheses tests, using the multiple, combined regression, indicate the fact that there has been a positive, significant relationship between audit committee financial expertise and its performance, based on Tobin’s Q and ROA indexes. Also, a positive, significant relationship was observed between audit committee independence and its performance, based on ROA index. Nonetheless, there was no significant relationship between audit committee independence and its performance, based on Tobin’s Q, and audit committee size, based on Tobin’s Q and ROA indexes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance
  • Audit Committee Financial Expertise
  • Audit Committee Independence
  • Audit Committee Size
  • firm performance