بررسی نقش هموارسازی سود در پیش بینی سودآوری آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

سود واحد تجاری یکی از اقلام صورت‌های مالی است که از اهمیت خاصی برای کلیه سرمایه-گذاران برخوردار است بطوری که سرمایه‌گذاران در تصمیمات سرمایه‌گذاری، سود هموار و کم نوسان را ترجیح می‌دهند، از این رو مدیران تلاش می‌نمایند که سود و نرخ رشد آن را هموار کنند. بنابراین مدیران به قصد انتقال و گزارش اطلاعات محرمانه خود درباره سودهای آتی اقدام به هموارسازی سود می‌‌نمایند. سوال اصلی این پژوهش، تعیین این موضوع می‌باشد که آیا بین هموارسازی سود و سودآوری آتی رابطه‌ معناداری وجود دارد؟ برای این منظور داده‌های مورد نیاز این پژوهش از 40 شرکت فعال در صنایع فلزات اساسی و کانی، عضو بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1383-1389 با استفاده از نرم‌افزار ره‌آورد نوین و سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران جمع‌آوری گردیده است. روش پژوهش ، توصیفی همبستگی با ماهیت کاربردی می‌باشد و برای آزمون فرضیه‌ها از ضریب همبستگی پیرسن و مدل رگرسیون چندگانه استفاده کرده‌ایم. پژوهش حاضر شامل چهار فرضیه می‌باشد که نتایج حاصل نشان می‌دهد که در سطح اطمینان 95% بین هموارسازی سود دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی می‌باشد و با سودآوری آتی رابطه معناداری از نوع مثبت (البته نتایج در صنعت‌های مذکور در برخ موارد متفاوت بود) وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of income smoothing in forecasting future profitability in the Metals and Minerals Industries an evidence from ISE

نویسندگان [English]

  • ali reza mosavi 1
  • ali jamsheidi 2
  • keyhan rahmani 2
1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
2 دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده [English]

Business unit profit is one of the financial statements items, which is important for all investors so that investors' in investments decisions prefer smooth earn and reduced volatility. Hence, managers are trying to smooth earnings and growth rate. So the managers tend to Incom Smoothing in order to convey and report the secret information about future profits. The fundamental question of this research is if there is significant relationship between Incom Smoothing and future profitability?
The research data is collected from 39 active firms in the metals and Minerals Industries in the ISE during 1384-1389 using Rahavard novin software and ISE site. The research method is descriptive and correlational with applied nature. The statistical technique used for examining the assumption is Pearson coefficient of correlation and variable Regression model. In the research there are 4 assumptions. Percent results show that there is a positive significant relationship between Incom Smoothing and future profitability in 95% confidence level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Incom Smoothing
  • Profitability
  • Information Content