بررسی رابطه بین عملکرد اجتماعی، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 گروه مدیریت مالی، واحدقزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین عملکرد اجتماعی، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1389-1394 انجام شده است .روش تحقیق بدین صورت است که پس از اعمال محدودیت‌ها بر جامعه آماری 92 شرکت (555 سال-شرکت) به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از داده‌های ترکیبی (سال- شرکت) استفاده ‌شده است و داده ها با استفاده از تکنیک آماری رگرسیون خطی و با استفاده از نرم افزار Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن است که بین تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، مالکیت دولتی، استقلال هیئت مدیره، اندازه شرکت، اهرم مالی و مسئولیت اجتماعی رابطه معناداری وجود ندارد، اما بین اندازه هیئت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، نرخ بازده دارایی، نقدینگی و مسئولیت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به یافته های بدست آمده می توان اینگونه نتیجه گرفت که وضع قوانین و اجرای آنها در خصوص مسئولیتهای اجتماعی، الزامات قانونی در جهت افشای الزامی اطلاعات مالی، توجه سرمایه گذاران و سهامداران به رویکردها و اهداف شرکتها و ساختار مالکیتی و ترکیب هیئت مدیره آنها تاثیر بسزایی در عملکرد اجتماعی شرکتها دارد و نتایج مثبت عملکردهای اجتماعی باعث بوجود آمدن مزیت های رقابتی شرکتها و تبعات مثبت در سایر عملکردهای مالی شرکت خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between social performance, ownership structure and corporate governance

نویسندگان [English]

  • Nastaran Saboohi 1
  • Amir Mohamadzadeh 2
1 1. Department of Financial Management,Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Department of Financial Management,Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Abstract

Research purpose: The purpose of this study was to investigate the relationship between social performance, ownership structure and corporate governance in Tehran Stock Exchange during the period of 2011-2014.

Research methodology: After applying the constraints on the statistical society, 92 firms (555 years-companies) were selected as samples. In this study, data from the combination (year-company) was used and data were analyzed using linear regression statistical technique and using Eviews software.

Research findings: The findings from data analysis indicate that there is no meaningful relationship between ownership concentration, institutional ownership, government ownership, board independence, corporate size, financial leverage, and social responsibility, but between the sizes of the board, the dichotomy of the CEO's duty there is a meaningful relationship between the rate of return on assets, liquidity and social responsibility.

Research results: According to the findings, it can be stated that the rules and their implementation on social responsibility, legal requirements for disclosure of financial information, the attention of investors and shareholders to the corporate approach and objectives, and the structure of ownership and composition of their board of directors Has a significant impact on corporate social performance, and the positive outcomes of social performance will lead to corporate competitive advantages and positive outcomes in other corporate financial activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: social performance
  • Corporate governance
  • ownership structure
  • government ownership
 

1. اعرابی، سید محمد و هاشم آقازاده. (1385). تحقیق سازمانی، دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران.

2. آقایی، محمدعلی و پری چالاکی. (1389). بررسی رابطه بین ویژگی‌های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری، 4، 1-24.

3. پور علی، محمدرضا و محدثه حجامی. (1393). بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی و مالکیت نهادی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامهعلمیپژوهشی دانشحسابداریوحسابرسیمدیریت، 3 (10): 135-150.

4. سلمن، جیل و آریس سلمن. (1384). نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکت های سهامی. ترجمه یحیی حساس یگانه و امیر پوریانسب، ماهنامه حسابدار، 19 (4)، 46-56.

5. ملکیان، اسفندیار و عباسعلی دریایی. (1390). تبیین رابطه بین ویژگی‌های مالکیتی و شرکتی با ساختار حاکمیت شرکتی (شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران)، مجله پیشرفت حسابداری دانشگاه شیراز، 3  (1)، 121-143.

6. مهدوی، غلامحسین. دریائی، عباسعلی، علی خانی، رضیه و مهدی مرانجوری. (1394). بررسی رابطه بین اندازه شرکت، نوع صنعت و سودآوری با افشای اطلاعات حسابداری زیست محیطی و اجتماعی، پژوهش های تجربی حسابداری، 4 (15)، 87-103.

7. نوربخش، هانیه و یاسر فیض آبادی. (1395). بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی با نقش میانجی مزیت رقابتی، شهرت و رضایت مشتری (مطالعه موردی: شعب بانک ملت شهرستان ساری)، پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، 24 آذر، 1-15.

 

8. Admati, A.R., Pfleiderer, P., and Zechner, J., (1994). Large shareholder activism, risk sharing and financial market equilibrium. J. Polit.Econ. 102, 1097–1130.

9. Aguilera, R.V., Williams, C.A., Conley, J.M., and Rupp, D.E., (2006). Corporate governance and social responsibility: a comparative analysis of the UK and the US. Corp. Gov.: Int. Rev. 14, 147–158.

10. Barnea, A., and Rubin, A., (2010). Corporate social responsibility as a conflict between shareholders. J. Bus. Ethics 97, 71–86.

11. Baron, D.P., Harjoto, M., and Jo, H., (2008). The Economics and Politics of Corporate Social Performance. Working Paper Stanford, Graduate School of Business Research Paper, No. 1993.

12. Benabou, R., and Tirole, J., (2006). Incentives and prosocial behavior. Am. Econ. Rev. 96, 1652–1678.

13. Brammer, S., Millington, A., and Rayton, B. (2007). The Contribution of Corporate Social Responsibility to Organizational Commitment", University of Bath, school of management, Working Paper Series: 20, 1-42.

14. Berrone, P., and Gomez-Mejia, L.R., (2009). Environmental performance and executive compensation: an integrated agency institu-tional perspective. Acad. Manage. J. 52, 103–126.

15. Calton, J., and Payne, S., (2003). Coping with paradox. Bus. Soc. 42, 7–42.

16. Carney, W.J., (1997). Large bank stockholders in Germany: saviors or substitutes? J. Appl. - Corp. Financ. 9 (4), 74–81.

17. Creyer, E.H., and Ross, W.T., (1997). The influence of firm behavior on purchase intention: Do consumers really care about business ethics?, Journal of Consumer Marketing, 14 (6), 421-432.

18. Chung, K.H., Joon-Seok, K., Kwangwoo, P., and Taeyoon, S., (2012). Corporate governance, legal system, and stock market liquidity: evidence around the world. Asia-Pac. J. Financ. Stud. 41 (6), 686–703.

19. Cornell, B., and Shapiro, A., (1987). Corporate stakeholders and corporate finance. Finance. Manage. 16, 5–14.

20. Dam, L., and Scholtens, B., (2013). Ownership concentration and CSR policy of European multinational enterprises. J. Bus. Ethics, 118(1), 117–126.

21. Darweesh, M., (2015). Correlations between Corporate Governance, Financial Performance, and Market Value. Walden Dissrtationa and Doctoral Studies, http://scholarworks.waldenu.edu/dissertations.

22. Denis, C., Pascale, L., (2012). Forecasts in IPO Prospectuses: The effect of corporate governance on earnings management: DOI: 10.1111/jbfa.12060.

23. Disender, K.A., Epure, M., (2013). Corporate Governance and Corporate Social Performance. https://repositori.upf.edu/handle/10230/21251.

24.  Donaldson, T., Preston, L., (1995). The stakeholders’ theory of the corporation: concepts evidence and implications. Acad. Manage.Rev. 20 (1), 65–91.

25. Ducassy, I., (2015). Corporate social performance, ownership structure, and corporate governance in France, Research in International Business and Finance, http://dx.doi.org/ 10.1016/ j.ribaf.2015.02.002.

26.  Eleswarapu, V., and Venkataraman, K., (2006). The impact of legal and political institutions on equity trading costs: a cross-countryanalysis. Rev. Financ. Stud. 19, 1081–1111.

27. Friedman, M., (1970). The social responsibility of business is to increase its profits. The New York Times Magazine, 13 (8), 122–126.

28. Ginglinger, E., and Lher, J.F., (2006). Ownership structure and open market stock repurchases in France. Eur. J. Financ. 12 (1), 77–94.

29. Gras-Gil, E., Manzano, M.P., and Fernandez, J.H., (2016). Investigating the relationship between corporate social responsibility and earnings management: Evidence from Spain. BRQ Bus. Res. Q. 2016, http://dx.doi.org/10.1016/j.brq.2016.02.002

30. Hill, C.W.L., and Jones, T.M., (1992). Stakeholder-agency theory. J. Manage. Stud. 29, 131–154.

31. Holmstrom, B., and Tirole, J., (1993). Market liquidity and performance monitoring. J. Polit. Econ., 678–709.

32. Holderness, C.G., and Sheehan, D.P., (1988). The role of majority shareholders in publicly held corporations: an exploratory analysis.J. Finance. Econ. 20, 317–346.

33.  Jo, H., and Harjoto, M.A., (2012). The causal effect of corporate governance on corporate social responsibility. J. Bus. Ethics 106, 53–72.

34. Johnson, R.A., and Greening, D.W., (1999). The effects of corporate governance and institutional ownership types on corporate social performance. Acad. Manage. J. 42, 564–576.

35. Karlsson, A., Hagberg, C., and Johansson, S., (2015). The relationship between CSR and financial performance – A quantitative study examining the Stockholm OMX stock exchange. Linnaus Univrsity. Course code: 2FE16.

36. Lee, S., Kim, Y. K., (2016). Corporate Governance, Firm Risk and Corporate Social Responsibility; Evidence from Korean Firms. Th journal of Applied Businss Research, 32 (1), 303-316.

37. Manafi, R., Mahmoudian, A., and ZAbihi, A., (2015). Study of the Relationship between Corporate Governance and Financial Performance of the Companies Listed in Tehran Stock Exchange Market. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6 (5). Doi:10.5901/mjss.2015.v6n5p56.

38. Margolis, J.D., Elfenbein, H.A., Walsh, J.P., (2007). Does It Pay to be good? A Meta-analysis and Redirection of Research on the Relationship between Corporate Social and Financial Performance. Working Paper. Harvard University, Cambridge, MA.

39. Meesiri, N., (2014). Recognizing and implementing the costs of corporate governance over Thai listed companies during 2011 and 2012. Annual International on Qualitative Economics Research, 47-53. doi:10.5176/2251-2012_QQE14.14.

40. Mohr, L.A., and Webb, D.J., (2005). The effect of corporate social responsibility and price on consumer responses. Journal of Consumer Affairs, 39 (1), 121-147

41. Neubaum, D.O., and Zahra, S.A., (2006). Institutional ownership and corporate social performance: the moderating effects of invest-ment horizon activism and coordination. J. Manage. 32 (1), 108–131.

42. Oh, W.Y., Chang, Y.K., and Martynov, A., (2011). The effect of ownership structure on corporate social responsibility: empirical evidencefrom Korea. J. Bus. Ethics 104, 283–297.

43. Pound, J., (1992). Belong takeovers: politics comes to corporate control. Harv. Bus. Rev. 93, 83–92.

44.  Sandbur, H S; and Kapoor, S. (2010). Corporate social responsibility initiatives: An analysis of voluntary corporate disclosure. South Asian Journal of Management, 17 (2), 47-80.

45. Scholtens, B., and Van Wensveen, D.M.N., (2000). A critique on the theory of financial intermediation. J. Bank. Financ. 24, 1243–1251.

46. Turban, D.B. and Greening, D.W. (1996). Corporate social performance and organizational attractiveness to prospective employees. Academy of Management Journal, 40 (3), 658-672.

47. Walls, J.L., Berrone, P., Phan, P., (2012). Corporate governance and environmental performance: is there really a link? Strateg.Manage. J. 33, 885–913.

48. Waddock, S.A., and Graves, S.B., (1994). Institutional owners and corporate social performance. Acad. Manage. J. 37, 1034–1046.