بررسی تآثیر محیط های نهادی بر ارتباط بین مدیریت سود و ساختار سرمایه در شرکت ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

حسابداری،دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین،ایران

چکیده

مدیریت سود به دلیل این‌ که تصویر نادرستی از نتایج عملکرد شرکت ارائه می‌دهد، موجب قضاوت نادرست سهامداران در خصوص عملکرد واحدهای اقتصادی و مدیران آن‌ها شده و نوعی بدبینی در میان سهامدران به-وجود می آورد. بنابراین، انتظار می رود مدیریت سود، تحت تاثیر ساختار سرمایه قرار گیرد. چون در ساختار سرمایه، تامین مالی از طریق بدهی هزینه های مالی را افزایش می دهد، مدیریت برای جلوگیری از نقض قرارداد بدهی ممکن است اقدام به مدیریت سود کند. از اینرو، بررسی ارتباط بین مدیریت سود و ساختار سرمایه و نقش محیط‌های نهادی از اهمیت بسزایی برخوردار است. محیط‌های نهادی قوی، توانایی مدیران برای کسب منافع شخصی را محدود می‌کند. بنابراین، باعث کاهش احتمال فعالیت‌های مدیریت سود می شود. شرکت‌هایی که دارای محیط‌های نهادی قوی‌تر هستند از جانب سرمایه‌گذاران در مقایسه با اعتباردهندگان حمایت بیشتری می شوند. از اینرو، هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تأثیر محیط‌های نهادی بر ارتباط بین مدیریت سود و ساختار سرمایه است. در راستای اجرای تحقیق، فرضیه‌ها بر اساس نمونه آماری متشکل از 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 7 ساله از سال 1388 لغایت 1394 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چندگانه مورد آزمون قرار گرفته است. یافته ها نشان می-دهد که شرکت‌های با سطح بالاتر مدیریت سود، اهرم مالی بالاتری دارند. همچنین، محیط‌های نهادی تأثیر معناداری بر ارتباط بین مدیریت سود و ساختار سرمایه ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Institutional Environments on relation between Earnings Management and Capital Structure in Companies

نویسندگان [English]

  • Sima Khamedi
  • hossein kazemi
Accounting,Accounting & Management,Qazvin Islamic Azad University,Iran
چکیده [English]

Earnings management leads to incorrect judgment of shareholders about the performance of their economic units and their managers, because of the incorrect image of the results of the company's performance, and creates a kind of pessimism among stockholders. Therefore, earnings management is expected to be influenced by the capital structure. Because in the capital structure, financing through debt increases fiscal costs, management can take earnings management to avoid violations of the debt contract. Therefore, the relationship between earnings management and capital structure and the role of institutional environments is very important. Strong institutional environments limit the ability of managers to gain personal interest. Therefore, it reduces the probability of earnings management activities. Companies with strong institutional environments will be supported by investors, in contrast to creditors. Therefore, the main purpose of this study is to investigate the impact of institutional environments on the relationship between earnings management and capital structure. In order to implement the research, the hypotheses were tested on the basis of a statistical sample of 92 of listed companies in Tehran Stock Exchange from 2009 to 2015 using multiple regression models. The results of this study show that companies with a higher level of profit management have a higher financial leverage. Also, institutional environments do not have a significant effect on the relationship between profit management and capital structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Earnings management"
  • "Capital structure"
  • "Institutional Environments"
  • "Institutional shareholders"
  • "Audit quality"