نقش تعدیل‌کنندگی کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 دانشگاه شهید بهشتی دانشکده مدیریت و حسابداری

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

پژوهش پیش‌رو با هدف بررسی نقش تعدیل‌کنندگی کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی شرکت انجام شده است، به‌طور مشخص پژوهش حاضر به‌دنبال پاسخگویی به این مسأله است که آیا افزایش کیفیت گزارشگری مالی منجر به افزایش اثرگذاری مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد مالی می‌شود؟. انتظار می‌رود نتایج پژوهش به درک عوامل تعدیل کننده رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی کمک شایانی نماید. بر ابن اساس از کیفیت اقلام تعهدی ‌به‌عنوان معیار اندازه‌گیری کیفیت گزارشگری مالی، از چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان شاخص مدیریت سرمایه در گردش و از بازده دارایی‌ها و نسبت کیو توبین به‌عنوان شاخص‌های عملکرد مالی استفاده شد و نمونه‌ای مشتمل بر 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال‌های 1395-1383 انتخاب و فرضیه‌های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه‌ها حاکی از آن است که با طولانی شدن چرخه تبدیل وجه نقد، عملکرد مالی شرکت ضعیف‌تر می‌شود به عبارت دیگر نتایج بیانگر این است که بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و نتایج ناشی از برازش مدل براساس نسبت کیو توبین حاکی از آن است که کیفیت گزارشگری مالی تاثیر معناداری بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی دارد، بنابراین می‌توان ادعا نمود که افزایش کیفیت گزارشگری مالی منجر به افزایش تأثیر مثبت مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The moderating role of financial reporting quality on the relationship between working capital management and financial performance

نویسندگان [English]

  • Gholam-Hossein Assadi 1
  • mehdi naderi nooreyni 2
  • Mansour Sarfaraz 3
1 Associated Professor at Shahid Beheshti University
2 shahid beheshti university, management and accountnig faculty
3 Phd Candidate at Shahid Beheshti University
چکیده [English]

This research aimed to investigate the moderating role of financial reporting quality on the relationship between working capital management and corporate financial performance, In other words, research seeks to answer the question “whether increasing in the quality of financial reporting will increase the effect of working capital management on financial performance. It is expected that the results of the research will help to understand the moderating factors of the relationship between working capital management and financial performance. Hence, from accruals quality, cash conversion cycle (CCC), return on asset (ROA) and Tobin's Q ratio was used, respectively, for measuring quality of financial reporting, as index of working capital management and indexes of corporate financial performance. Selected sample was encompassed 113 listed companies in Tehran Stock Exchange (TSE) in the period of 2004-2017. Results of hypothesizes test showed that with prolongation of cash conversion cycle, corporate financial performance becomes weaker. In the other words results indicated that there is significant positive relationship between working capital management and corporate financial performance, additionally results of the estimating model of research based on Tobin's Q , as index of corporate financial performance, showed that financial reporting quality has significant effect on relationship between working capital management and financial performance, therefore, it can be claimed that increasing the quality of financial reporting lead to increase on the positive effect of working capital management on the corporate financial performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Reporting Quality
  • Working Capital Management
  • Financial Performance
  • Cash Conversion Cycle