نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر چرخه عمر بر روی عملکرد  شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در گام نخست با استفاده از داده های نمونه آماری متشکل از 685 سال- شرکت برای دوره زمانی پنج ساله 1386 تا 1390 با کمک متغیرهای چرخه عمر شامل رشد فروش، سود تقسیمی و مخارج سرمایه‏ای نمونه به سه طبقه شامل شرکت‏های در مرحله رشد، مرحله بلوغ و شرکتهای در مرحله افول دسته بندی شد. یافته های پژوهش آشکار ساخت که میانگین معیارهای ارزیابی کیو توبین و بازده دارایی ها در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت ها با یکدیگر تفاوت معنی داری دارند، بررسی های بیشتر نشان داد که میانگین کیو توبین در دو مرحله رشد و افول تفاوت معناداری با یکدیگر داشته و میانگین معیار مذکور برای شرکت های در مرحله افول بیشتر از شرکت های در مرحله رشد است. همچنین نتیجه آزمون مشابه درباره مقدار بازده دارایی ها نیز نشان داد که این معیار در مراحل رشد و بلوغ و همچنین مراحل رشد و افول تفاوت معناداری با یکدیگر دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Firm Life Cycle Stages and Performance Evaluation Criterions

چکیده [English]

This study investigated the effect of life cycle stages of listed firms in the Tehran stock exchange on their performance evaluation criteria. Based on analysis 685 firm-year data companies are classified into three groups including firms in growth, maturity and decline stages. After removing the firms which weren’t concern with life cycle model, 86 firms were selected to test two main hypotheses of the research.
The results showed that the Tobin’s Q and ROA performance evaluation criteria were different in various life cycle stages. Moreover, examination by LSD test also revealed that Tobin’s Q performance evaluation criterion in growth stages was significantly different from those in decline stages because the acquisition of main assets in past time, their assets book value was low and respectively their Tobin’s Q was high. The same result was also true for ROA ratio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Cycle Stages
  • Performance Evaluation Criteria
  • Tobin’s Q
  • ROA
  • ROE