بررسی عوامل مؤثر بر شجاعت اخلاقی حسابرسان داخلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.30479/jfak.2020.12025.2578

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر شجاعت اخلاقی حسابرسان داخلی انجام شده است.
روش: این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از منظر روش و ماهیت از نوع توصیفی- پیمایشی می­باشد. جامعه آماری شامل حسابرسان داخلی عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران در سال 1397 بوده و جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه خلیل و همکاران (2018) استفاده شده است. تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها با نرم‌افزار آموس و به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری بر اساس 230 پرسش‌نامه جمع‌آوری شده از حسابرسان داخلی و به روش نمونه‌گیری تصادفی انجام گردیده است.
یافته­ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که خودکارآمدی، امید، انعطاف‌پذیری، حمایت و استقلال حسابرسان داخلی تاثیر مثبت و معنی‌داری بر شجاعت اخلاقی آنان دارد. هم‌چنین میزان شجاعت اخلاقی بین گروه‌های مورد بررسی متفاوت است.
نتیجه­گیری: در نظرگرفتن حالت‌های مثبت حسابرسان داخلی (خودکارآمدی، امید و انعطاف‌پذیری) در هنگام استخدام سبب بهبود گزارشگری درون‌سازمانی می‌شود و از بسیاری از نابهنجاری‌ها جلوگیری می‌گردد. همچنین قرارگرفتن حسابرسان داخلی زیرنظر مستقیم کمیته حسابرسی سبب کاهش فشار روانی حسابرسان داخلی گردیده و برخورداری آنان از حمایت کمیته حسابرسی سبب افزایش شجاعت اخلاقی آنان در گزارشگری نقاط ضعف سازمان می‌شود.
دانش‌افزایی: یافته‌های تحقیق علاوه بر توسعه مبانی نظری تحقیقات پیشین حاوی پیشنهادهای ارزشمندی برای شرکتها در زمینه استخدام حسابرسان داخلی و حمایت از آنهاست.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Drivers Affecting Internal Auditors' Moral Courage

نویسندگان [English]

  • mohammad hossein safarzadeh 1
  • Alireza Karimdad 2
1 Assistant Professor in Accounting, Department of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 MA in Accounting, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to investigate the factors affecting the moral courage of internal auditors.
Method: According to the method and nature, this research is a descriptive-survey. The sample is comprised of the members of Iranian Association of Internal Auditors in 2019. We used Khalil et al (2018) Questionnaire for data collection. Data analysis and hypothesis testing were performed using Amos software and structural equation modeling based on 230 questionnaires collected from internal auditors of Iranian Association of Internal Auditors.
Results: The results indicate that positive attitudes, support and independence of internal auditors have a positive and significant effect on the moral courage. Also, the level of moral courage was different between the groups.
Conclusion:Considering the Positive attitudes of internal auditors (self-efficacy, hope, and flexibility) in recruitment, improves internal reporting and avoids many of the norms. Subordinating internal auditors to the audit committee reduces the psychological pressure on internal auditors. Also, audit committee support for auditors enhances their moral courage in reporting weaknesses in the organization.
Contribution: Research findings, in addition to extending the theoretical foundations of past research, contain valuable concepts to companies in support and recruitment of internal auditors.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Independence
  • Positive attitudes
  • internal audit
  • Hope
  • Moral Courage
 

1.  ابراهیمی، بهنام و نخعی، کریم، (1396)، نقش اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد حسابداران، اولین کنفرانس بین‌المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی، تهران، شرکت بین‌المللی کوشا.

2.  اقبالی‌فر، ناصر و خاتم‌زاده، سیدعلی، (1396)، اثر اخلاق فردی و سازمانی بر تصمیم‌گیری اخلاقی حسابداران با استفاده از معادلات ساختاری، دومین کنفرانس سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری، اهواز، دانشگاه شهید چمران.

3.  حاجیها، زهره و حقیقی، حسین، (1395)، بررسی رابطه کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت بر صلاحیت حرفه­ای حسابرسی داخلی در شرکتهای تولیدی بورس اوراق بهادار، مجله دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 19(5): 47-60.

4.  حاجیها، زهره؛ گودرزی، احمد؛ و فتاحی، زهرا، (1392)، ارتباط ویژگی‌های تردید حرفه‌ای حسابرسان بر قضاوت و تصمیم‌گیری آن‌ها، حسابداری و مدیریت، 19(6): 43-59.

5.  حساس‌یگانه، یحیی و مقصودی، امید، (1390)، ارزش‌های اخلاقی در قضاوت حرفه‌ای حسابرس. اخلاق در علوم و فناوری، 1(1): 62-73.

6.  رحمانی نیا، احسان و یعقوب نژاد، احمد، (1396)، عوامل موثر بر تصمیم­گیری اخلاقی حسابرسان داخلی. فصلنامه علمی و پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 24(6): 145-164.

7.  رحیمی، مجتبی و رضازاده، جواد، (۱۳۹۶)، تاثیر کمیته حسابرسی بر عملکرد، رفتار و شجاعت اخلاقی حسابرسان داخلی. هشتمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین، تهران، شرکت ارتباط ارغوان ایرانیان.

8.  صالحی، تابنده، (1395)، رابطه اخلاق حرفه‌ای حسابرس و کیفیت حسابرسی. اخلاق در علوم و فناوری، 11(3): 77-86.

9.  قاسمی، وحید، (1392)، مدلسازی معادله ساختاری در پژوهش های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics، چاپ دوم، تهران، انتشارات جامعه ساسان.

10.مرادی، جواد و زکی زاده، زهره، (1393)، بررسی نقش مدیریت اخلاقی، عملکرد حسابرس داخلی و گرایش­های اخلاقی بر عملکرد حسابداری و گزارشگری مالی. مجله دانش حسابرسی، 18(5): 141-163.

11.مهرانی، ساسان؛ ثقفی، علی؛ موسی­خانی، محمد و سپاسی، سحر، (1390)، عوامل موثر بر تصمیم­گیری اخلاقی حسابداران رسمی ایران. نشریه اخلاق در علوم و فناوری، دوره 6(3) 6-12.

References

1.Abbott, L. J., Daugherty, B., Parker, S., & Peters, G. F, (2016), Internal auditquality and financial reporting quality: The joint importance of independence and competence, Journal of Accounting Research, 54(1): 3-40.

2.Alzeban, A, (2015), Influence of audit committees on internal audit conformance with internalaudit standards, Managerial Auditing Journal, 30(6-7): 539-559.

3.Bandura, A, (1982), Self‐efficacy mechanism in human agency, AmericanPsychologist, 37: 122-147.

4.Bandura, A, (1986), Social foundations of thought and action, EnglewoodCliffs, NJ: Prentice‐Hall.

5.Bergheim, K., Nielsen, M. B., Mearns, K., & Eid, J, (2015), The relationship between psychological capital, job satisfaction, and safety perceptions in the maritime industry, Safety Science, 74: 27-36.

6.Chambers, A. D., & Odar, M. 2015. A new vision for internal audit, Managerial Auditing Journal, 30(1): 34-55.

7.Chemers, M. M., Watson, C. B., & May, S. T, (2000), Dispositional affectand leadership effectiveness: A comparison of self‐esteem, optimism,and efficacy, Personality and Social Psychology Bulletin, 26(3): 267-277.

8.Comer, D. R., & Schwartz, M, (2017), Highlighting moral courage in the business ethics course, Journal of Business Ethics, 146(4): 703-724.

9.Ebrahimi, B., & Nakhai, K, (2017), The Role of Professional Ethics on Accountants Performance, First International Conference on New Achievements in Science and Technology, Tehran, Kousha International Company (in Persian).

10.  Eghbalifar, N., & Ebrahimi, (2017), The Effect of Individual and Organizational Ethics on Accountants' Ethical Decision Making Using Structural Equations, Second Annual Conference on Economics, Management and Accounting, Ahvaz, Shahid Chamran University (in Persian).

11.  Everett, J., & Tremblay, M. S, (2014), Ethics and internal audit: Moral will and moral skill in a heteronomous field, Critical Perspectives on Accounting, 25(3): 1-16.

12.  Ghasemi, V, (2013), Structural Equation Modeling in Social Research Using Amos Graphics, Second Edition, Tehran, Sasan Community Publishing (in Persian).

13.  Hajiha, Z., & Goodarzi, A., & Fatahi, Z, (2013), The Relationship between the Characteristics of Auditors' Professional Doubt on Their Judgment and Decision Making Using Structural Equations, Accounting and Management, 6(19): 43-59 (in Persian).

14.  Hajiha, Z., & Haghighi, H, (2012), Investigating the Relationship between the Application of Management Accounting Tools to the Professional Qualification of Internal Audit in Manufacturing Companies, Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 5(19): 47-60 (in Persian).

15.  Halbouni, S. S, (2015), The role of auditors in preventing, detecting, andreporting fraud: The case of the United Arab Emirates (UAE), International Journal of Auditing, 19(2): 117–130.

16.  Hannah, S. T., Sweeney, P. J., & Lester, P. B, (2010), The courageous mind‐set: A dynamic personality system approach to courage. In C. L. S. Pury, & S. J. Lopez (Eds.), the psychology of courage: Modern research on an ancient virtue (pp. 125-148).

17.  Harbour, M., & Kisfalvi, V, (2014), In the Eye of the Beholder: An Exploration of Managerial Courage, Journal of Business Ethics, 119(4): 493–515.

18.  Hasas Yeganeh, Y., & Maghsoudi, O, (2011), Ethical Values in Auditor Professional Judgment, Ethics in Science and Technology, 1(1): 62-73 (in Persian).

19.  International Auditing and Assurance Standards Board, (2013),   ISA 610(revised March 2013), using the work of internal auditors. New York,NY: International Federation of Accountants, Retrieved from https://www.ifac.org/publications-resources/isa-610-revised-2013-usingwork-internal-auditors.

20.  Keil, M., Tiwana, A., Sainsbury, R., & Sneha, S, (2010), Toward a theory of whistle‐blowing intentions: A benefit‐to‐cost differential perspective, Decision Sciences, 41(4): 787-812.

21.  Khelil, I., Akrout, O., Hussainey, K., & Noubbigh, H, (2018), An empirical analysis of the drivers of internal auditors' moral courage, International Journal of Auditing, 22(2): 268-284.

22.  Khelil, I., Hussainey, K., & Noubbigh, H, (2016), Audit committee–internal audit interaction and moral courage, Managerial Auditing Journal, 31(4–5): 403-433.

23.  Khelil, I., Hussainey, K., & Noubbigh, H, (2017), Chief audit executives' perceptions of drivers of moral courage: Tunisian evidence, International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation, 14(4): 246-267.

24.  Lopez, S. J., O'Byrne, K. K., & Petersen, S, (2003), Profiling Courage. In S. J. Lopez, & C. R. Snyder (Eds.), Positive psychology assessment: A handbook of models and measures (pp. 185-197). Washington, DC: American Psychological Association.

25.  Luthans, F, (2002), The need for and meaning of positive organizational behavior, Journal of Organizational Behavior, 23, 695-706.

26.  Mehrani, S., Saghafi, A., Musa Khani., M., & Sepasi, S, (2011), Factors Influencing Ethical Decision Making in Iranian Certified Public Accountants. Journal of Ethics in Science and Technology, 6(3): 6-12(in Persian).

27.  Moradi, J., & Zakizadeh, Z., & Fatahi, Z, (2010), Investigating the Role of Ethical Management, Internal Auditor Performance, and Ethical Trends on Accounting Performance and Financial Reporting, Journal of Auditing Knowledge, 18: 141-163 (in Persian).

28.  Morales‐Sánchez, R., & Cabello‐Medina, C, (2013), The role of four universal moral competencies in ethical decision‐making, Journal of Business Ethics, 116(4): 717-734.

29.  Mahdavi, Gh. & Ebrahimi, F, (2012), Professional Values and Ethical Perceptions of Internal Auditors in Iranian Universities of Medical Sciences and Health Services, Journal of Health Accounting, 5(2): 67-54 (in Persian).

30.  Pury, C., Kowalski, R., & Spearman, J, (2007), Distinctions between general and personal courage, The Journal of Positive Psychology, 2, 99-114.

31.  Rahimi, M., & Rezazadeh, J, (2017'0, The Impact of the Audit Committee on the Performance, Behavior and Ethical Courage of Internal Auditors, Eighth International Conference on Accounting and Management with Modern Research Approach, Tehran, Arghavan Iranian Association (in Persian).

32.  Rahmaninia, E., & Yaghobnezhad, A, (2016), Actors Influencing the Ethical Decision Making of Internal Auditors, Journal of Accounting and Auditing Knowledge Management, 6(24): 145-164 (in Persian).

33.  Rice, F. P, (1998), Human development: A life‐span approach, Upper SaddleRiver, NJ: Prentice Hall.

34.  Salehi, T, (2016), The Relationship between Auditor Professional Ethics and Audit Quality, Ethics in Science and Technology, 11(3): 77-86 (in Persian).

35.  Sarens, G., De Beelde, I., & Everaert, P, (2009), Internal audit: A comfort provider to the audit committee, The British Accounting Review, 41(2): 90-106.

36.  Sekerka, L. E., Bagozzi, R. P. & Charnigo, R, (2009), Facing ethical challenges in the workplace: Conceptualizing and measuring professional moral courage, Journal of Business Ethics, 89(4): 565-579.

37.  Sekerka, L.E., & Bagozzi, R.P, (2007), Moral courage in the workplace: moving toand from the desire and decision to act, Journal of Business Ethics, 16(2): 132-149.

38.  Skitka, J. L, (2012), Moral Convictions and Moral Courage: Common Denominators of Good and Evil. In M. Mikulincer, & P. R. Shaver (Eds.), The Social Psychology of Morality: Exploring the Causes of Good and Evil (pp. 349–365). Washington, DC: American Psychological Association.

39.  Vroom, V, (1964), Work and motivation, New York, NY: John Wiley & Sons, Inc.