دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 22، پاییز 1398، صفحه 1-242 
6. ویژگی های شخصیتی، هوش مالی مدیران و عملکرد شرکت

صفحه 141-165

محمد خطیری؛ یوسف تقی پوریان؛ رضا غلامی جمکرانی؛ حسین جهانگیر نیا


8. استراتژی شرکت‌ها در انتخاب رویکردهای مدیریت سود: کاهش ریسک یا افزایش ارزش سهام

صفحه 189-213

محمد فیروزیان نژاد؛ محمد رمضان احمدی؛ علیرضا جرجرزاده؛ احمد کعب عمیر


9. عملکرد مالی و ارزش شرکت‌ها‌: نقش افشا اطلاعات پایداری

صفحه 215-242

حسین جعفری جم؛ فائزه علی عسگری؛ حمید زارعی