نقش کیفیت حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری در تغییر قیمت‌گذاری عدم تقارن اطلاعاتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حسابداری دانشگاه لرستان کمیته تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی

چکیده

هدف:سرمایه­گذاران به منظور پوشش ریسک ناشی از عدم شفافیت اطلاعات، اقدام به کسب اطلاعات خصوصی می­نمایند. در این مقاله، هدف بررسی نقش کیفیت حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری در تعدیل توزیع اطلاعات و ایجاد محدودیت برای دسترسی به اطلاعات نهانی است.
روش:موضوع مورد مطالعه بر مبنای الگوی رگرسیونی داده­های ترکیبی بوده و در دوره زمانی 1388 تا 1396 داده­های شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع­آوری و برای آزمون فرضیه­های پژوهش استفاده شده است.
 یافته­ها:نتایج نشان می­دهد که کیفیت اطلاعات حسابداری منجر به تغییر بازدهی ناشی از عدم­تقارن اطلاعاتی می­شود ولی کیفیت حسابرسی تغییری در قیمت­گذاری عدم­تقارن اطلاعاتی ایجاد نمی­کند. فرضیه سوم تحقیق نیز بیانگر عدم تاثیر کیفیت حسابرسی بر بازده غیرعادی ناشی از اطلاعات خصوصی است. همچنین، نتایج فرضیه چهارم بیانگر این است که در هنگام تغییر سطح کیفیت اطلاعات حسابداری، بازده غیرعادی ناشی از اطلاعات خصوصی نیز تغییر می­کند.
نتیجه­گیری: بر اساس نتایج پژوهش می­توان بیان کرد که حتی در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعاتی بالا، کیفیت اطلاعات می­تواند اقدامی موثر در جهت کاهش هزینه­های ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی باشد. به عبارتی، افزایش کیفیت اطلاعات منجر به قیمت­گذاری بهینه­تر و کاهش هزینه سرمایه می­شود.
دانش افزایی:تغییرات در ارزش عدم­تقارن اطلاعاتی منجر به شناخت ریسک و فرصت­های مرتبط با تغییرات در عوامل رفتاری سرمایه­گذاران شده و فرصتی برای بهبود عملکرد، کاهش ریسک و یا به تاخیر انداختن پیامدهای منفی سرمایه­گذاری (ناشی از ضعف در کیفیت اطلاعات) فراهم می­آورد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of audit quality and the quality of accounting information in changing the information asymmetry pricing

نویسنده [English]

  • mohsen rashidi baqhi
Assistant Professor, Accounting Department, University of Lorestan
چکیده [English]

Purpose: Investors seek private information in order to cover the risks of lack of transparency of information. The purpose of this paper is to examine the role of audit quality in adjusting the distribution of information and limiting the availability of latent information.
Methods: The subject of the study was based on the regression model of the combined data. During the period of 2009 to 2018, the data of the companies accepted in the Tehran Stock Exchange were collected and used to test the research hypotheses.
Results: The results of the research indicate confirmation of the first and fourth hypotheses of the research. In other words, the research results indicate that the quality of accounting information leads to a change in the pricing of information asymmetry, but audit quality does not change the price of information asymmetry. The third hypothesis of the research also suggests the ineffectiveness of audit quality on the fluctuation of the returns from private information. Also, the results of the fourth hypothesis indicate that, when changing the level of information quality of accounting information, the fluctuation in the return on private information is also changed so that with the change in the quality of accruals, the return on the investor also fluctuates and changes.
Conclusions: According to the results of the research, it can be stated that even in the presence of high information asymmetry, information quality can be an effective measure to reduce the costs of information asymmetry. In other words, increasing the quality of information leads to more optimal pricing and lower cost of capital.
Contribution: Changes in the value of information asymmetry lead to a recognition of the risks and opportunities associated with changes in the behavioral factors of the investors and the opportunity to improve performance, reduce risk or delay the negative outcomes of investment (due to weaknesses in the information quality).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Information Quality
  • audit quality
  • Information Asymmetry and Return Fluctuation
انواری رستمی، ع و کیانی، آ. (1394). بررسی نقش عدم اطمینان محیطی در رفتار هزینه­ها؛ شواهدی از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پیشرفت­های حسابداری،(2): 33-57.

  • پورحیدری،ا.؛یوسف­زاده،ن.؛اعظمی،ز.؛معصومی بیلندی،ز. (1396). بررسی رابطه بین کیفیت سود وهزینه سرمایه با افشای اختیاری. دانش حسابداری مالی، 4(3): 1-20.

  • حساس یگانه، یحیی و کاوه آذین فر. (1389). رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 17(61): 85 -98.

  • رشیدی باغی، محسن. (1397). قیمت‎گذاری توزیع اطلاعات برمبنای قابلیت مقایسه و ناکارآمدی بازار. فصلنامه تحقیقات مالی، 20(4): 531-553.

  • کردستانی، غلامرضا؛ رحیم خانی، محمد باقر. (1394). بررسی تأثیر شدت نظارت بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود. مجله علمی-پژوهشی دانش حسابداری، 6(23):33-53.

  • ولی­زاده لاریجانی، اعظم؛ بهبهانی­نیا، پریسا سادات. (1397). بررسی تجربی عوامل مؤثر بر بازده سهام: جنبه‏‌های مختلف اثرگذار برتصمیم‌گیری. دانش حسابداری مالی, 5(4): 69-102.