ویژگی های کمیته حسابرسی و قابلیت مقایسه صورت های مالی با تاکید بر اندازه موسسه حسابرسی و حاکمیت شرکتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه

2 دانشگاه آزاد

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی با تاکید بر اندازه موسسه حسابرسی و حاکمیت شرکتی می باشد.
روش: در این پژوهش، 56 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1396 موردبررسی قرارگرفته است و برای آزمون فرضیه‌ها از مدل رگرسیون چندگانه استفاده‌شده است.
یافته­ها: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد؛ همچنین نتایج نشان می‌دهد که اندازه موسسه حسابرسی بر رابطه بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی اثر منفی می‌گذارد. درنهایت، اندازه هیئت‌مدیره بر رابطه بین تخصص کمیته حسابرسی و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی اثر مثبت می‌گذارد و استقلال هیئت‌مدیره بر رابطه بین اندازه کمیته حسابرسی و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی اثر منفی می‌گذارد.
نتیجه­گیری: کاهش قابلیت مقایسه صورت های مالی ناشی از اثربخشی کمتر کمیته های حسابرسی می باشد.
دانش­افزایی: با وجود تاثیر عملکرد کمیته های حسابرسی بر ویژگی های کیفی صورت های مالی لزوم توجه به اثربخشی کمیته های حسابرسی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Audit Committee Characteristics and Financial Statement Comparability with the Moderating Role of Audit Firm Size and Corporate Governance

نویسندگان [English]

  • zohre hajiha 1
  • Adeleh Azadzadeh 2
1 هیات علمی
2 ihavnt
چکیده [English]

Purpose: The main objective of this study is to investigate the relationship betweenaudit committee characteristics and comparability of financial statement with the moderating role of audit firm size and corporate governance.
Methods: In this study, have been investigated 56 firms listed on Tehran stock exchange during the years 2013 to 2017 andTo estimate research hypothesis, is used a multivariable regression model.
Results: Results of the study indicate that there is a negative and significant relationship between audit committee characteristics and financial statements comparability. However, audit firm size has a negative effect on relationship between audit committee characteristics and financial statement comparability and finally, board size has a positive effect on relationship between audit committee expertise and financial statement comparability and independent board has a negative effect on relationship between audit committee size and financial statement comparability.
Conclusions: Reducing financial statement comparability stem from less effectiveness audit committees.
Contribution: Despite the effect performance of audit committees on quality characteristics of financial statements, need attention to the effectiveness of audit committees is very important.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Committee
  • audit firm size
  • Corporate governance
  • financial statement comparability
1.زارعی، علیرضا. قاسمی، معصومه. (1396). اثر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی، مجله بررسی‌های حسابداری: 3(12): 43-64.

2. صفری گرایی، مهدی. رضایی پیته نوئی، یاسر. نوروزی، محمد. (1396). ارائه مدلی برای تبیین اثربخشی کمیته حسابرسی و محتوای ارزشی اطلاعات حسابداری، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت: 6(24): 1-11.

3. علوی، سید مصطفی. قائمی، محمدحسین. رضازاده، جواد. (1396). تأثیر فعالیت‌های کمیته حسابرسی بر گزارشگری مالی،  پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی: 10(3): 35-66.

4. علوی، سید مصطفی. قائمی، محمدحسین. (1396). آسیب‌شناسی کمیته‌های حسابرسی، دانش حسابرسی: 17(68): 127-147.

5. فخاری، حسین. رضائی پیته نوئی، یاسر. (1397). تأثیر کمیته حسابرسی بر محیط اطلاعاتی شرکت، حسابداری مدیریت: 11(36) : 63-79.

6. لاری دشت بیاض، محمود. اورادی، جواد. (1395). ویژگی‌های کمیته حسابرسی و حق‌الزحمه حسابرسی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های تجربی حسابداری: 6(22): 69-94.