دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 20، بهار 1398، صفحه 1-265 
6. تاثیر عواطف فردی بر بی طرفی حسابرس

صفحه 163-185

میرامید یوسفی شارمی؛ بهمن بنی مهد