تاثیر همزمان بازده سهام، تغییرات جریان نقد عملیاتی و تغییرات فروش بر عدم تقارن زمانی سود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی تاثیر همزمان بازده سهام، تغییرات جریان نقد عملیاتی و تغییرات فروش بر عدم تقارن زمانی سود است.
روش: جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش، 203 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1386 لغایت 1396 انتخاب و از الگوی رگرسیونی چند‌ متغیره به‌روش داده‌های ترکیبی استفاده شد.
یافته‌ها: سود در‌برابر بازده سهام، تغییرات جریان نقد عملیاتی و تغییرات فروش واکنشی نامتقارن دارد. همچنین رابطه تعاملی بازده سهام و تغییرات جریان نقد عملیاتی باعث افزایش عدم تقارن زمانی سود در‌برابر هر‌دو متغیر می‌شود؛ همین‌طور رابطه تعاملی بازده سهام و تغییرات فروش باعث افزایش عدم تقارن زمانی سود در‌برابر تغییرات فروش می‌شود اما این امر در‌برابر بازده سهام صادق نیست.
نتیجه‌گیری: عدم تقارن زمانی سود با توجه به تقابل اخبار خوب و بد در مورد جریان‌های نقدی آتی به وجود می‌آید؛ به‌گونه‌ای که واکنش سود به اخبار بد سریع‌تر از اخبار خوب است. بازده سهام، جریان نقد عملیاتی و درآمد فروش از‌جمله شاخص‌های موثر بر عدم تقارن زمانی سود هستند. به‌دلیل وجود رابطه تعاملی بین شاخص‌های مذکور، احتمال تغییر میزان عدم تقارن زمانی سود در‌برابر هر یک از آنها وجود دارد.
دانش‌افزایی: تاثیر رابطه تعاملی شاخص‌های اثرگذار بر عدم تقارن زمانی سود، می‌تواند شناخت بیشتری از ویژگی‌های کیفی اثرگذار بر سود به استفادکنندگان اطلاعات مالی و محققین آینده بدهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The concurrent Impact of Stock Return, Operating Cash Flow Change and Sales Change on Asymmetric Timeliness of Earning

نویسندگان [English]

  • SEYED ABBAS HASHEMI 1
  • Hadi Amiri 2
  • Shahrbanoo Bajouli 3
1 هیات علمی
2 University of Isfahan, Economics Department
3 University of Isfahan
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to investtigating the concurrent impact of stock return, operating cash flow change and sales change on asymmetric timeliness of earning.
Methods:To test the research hypotheses, 203 companies listed in Tehran Stock Exchange for the period 2008 to 2018 and using multivariate regression model of pooled or panel data.
Results: Earning has an asymmetric responds to positive and negative including stock return, sales change, and operating cash flow change. Furthermore, the interaction effect of stock return and operating cash flow change increases the asymmetry timeliness of earning against both variables On the other hand, the interaction effect of stock return and sales change, increases the asymmetry timeliness of earning against sales change whilst not such impact observed against stock returns.
Conclusions:Asymmetry timeliness of earning is created with respect to good versus bad news about future cash flows where negative news seems to have more immediate impact rather than positive news. Including indicators drivers of the asymmetric timeliness of earning are stock return, sales change, and operating cash flow change and due to the interaction effect between these indicators, the possibility of changing the amount of asymmetric timeliness of earning against each of these indicators.
Contribution: The impact of the interaction effect of affecting indicators on Asymmetry timeliness of earning can give more knowledge to financial information users and future researchers about the qualitative characteristics of affecting earning.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Concurrent Impact of Indicators
  • Asymmetric Timeliness of Earning
  • Conservatism
  • Conditional Conservatism
 

1. احمدی، میلاد. (1392). اثر احتیاط مدیریتی بر عملکرد عملیاتی و محافظه‌کاری شرطی حسابداری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

2. اسدی، غلامحسین و بیات، مرتضی. (1394). تاثیر حسابداری محافظه‌کاری شرطی و غیر شرطی بر ارزش شرکت. حسابداری مدیریت، 8 (24): 1-12.

3. اسلامی ذرعی، محمدجعفر و پورعلی، محمدرضا. (1397). تاثیر محافظه‌کاری و اجتناب مالیاتی بر ابعاد کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران. رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 6 (3): 201-219.‏

4. اعتمادی، حسین و عبدلی، لیلا. (1396). محافظه‌کاری و عملکرد ارزش سهام در بحران مالی. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 5(18): 133-150.

5. افلاطونی، عباس. (1397). اقتصادسنجی در پژوهش‌های مالی و حسابداری با نرم ا فزار ایویوز. تهران:انتشارات ترمه.

6. امیرارجمندی، شیرین السادات. (1390). ارتباط بین متغیرهای حسابداری (سود خالص، جریان وجوه نقد عملیاتی و سود جامع) با بازده بلند مدت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشگاه علم و فرهنگ تهران.

7. ایزدی نیا، ناصر‌، قوچی‌فرد، حمزه و حمیدیان، نرگس. (1391). بررسی رابطه بین جریان‌های نقد عملیاتی، سود خالص و اجزای اقلام تعهدی با جریان‌های نقد آزاد آتی شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی،4(14): 19-36.

8. بنی مهد، بهمن‌، عربی، مهدی و حسن پور، شیوا. پژوهش‌های تجربی و روش شناسی در حسابداری. تهران: انتشارات ترمه.

9. بهار مقدم، مهدی و کاوسی، محسن. (1392). بررسی عدم تقارن زمانی سود ناشی از محافظه‌کاری و چسبندگی هزینه‌ها. دانش حسابداری، 4(15): 55-77.

10. تالانه، عبدالرضا و کاظمی، مرضیه. (1395). محافظه‌کاری و محتوای اطلاعاتی سود. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 23(4): 435-460.

11. تنانی، محسن، بابائی‌شورکل، شهرام و بابائی، نعمت. (1395). بررسی رابطه بین جریان نقد عملیاتی با بازده سهام و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، 16(64): 153-169.

12. حسینی، سیدرسول و محمدی، مهدی. (1388). نقش اقلام تعهدی در عدم تقارن زمانی شناسایی سود و زیان اقتصادی. حسابداری مدیریت، 2(1): 25-34.

13. حقیقت، حمید و توسلی، سید‌محمد. (1394). عدم تقارن زمانی سود: محافظه‌کاری یا چسبندگی هزینه‌ها؟. پژوهش‌های حسابداری مالی، 7(26): 73-86.

14. حقیقی، ریحانه و شیرزاد، علی. (1394). واکاوی مدل‌های مختلف اندازه‌گیری محافظه‌کاری. پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکردهای کاربردی و پژوهش نوین، تهران.

15. حیدری کاهکش، پژمان‌، خدامرادی، محمد و عباسیان، اکبر. (1394). بررسی رابطه بین سود حسابداری و جریان وجوه نقدی عملیاتی با نرخ بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، رشت.

16. ستایش، محمدحسین. (1392). مدل بسط داده شده برای تخمین محافظه‌کاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 4(17): 52-67.

17. شماخی، حمیدرضا و گودرزی، سعیده. (1392). رابطه سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود. دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، گرگان.

18. شیخ، محمدجواد و روزبخش، نجمه. (1390). بررسی ارزش محتوای افزاینده اطلاعاتی اقلام تعهدی ترازنامه، سود عملیاتی، و جریان‌های نقدی عملیاتی در پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 3(11): 64-79.

19. فروغی، داریوش‌، آقابیک‌زاده، مهدی و دستگیر، محسن. (1396). تاثیر محافظه‌کاری و تأخیر در افشای اخبار همزمان سودهای میان دوره‌ای و پیش بینی سودهای سالانه بر واکنش بازار سهام. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 24(2): 173-196.

20. عبدی، مصطفی‌، زلقی، حسن و کاظمی‌علوم، مهدی. (1397). رابطه محافظه‌کاری با استراتژی‌های حسابرسان به منظور مواجهه با ریسک صاحبکار. دانش حسابداری مالی، 5(1): 101-125.

21. کردستانی، غلامرضا‌، مدافعی، پویا‌، جهانگیری، علی و ایرانشاهی، محمد. (1390). نقش اقلام تعهدی و جریان نقد عملیاتی در تبیین رفتار بازدهی سهام. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 1(2): 67-88.

22. کمیته تدوین استاندارد حسابداری. (1394). استانداردهای حسابداری. تهران.

23. مشایخی، بیتا و نصیری، سپیده سادات. (1391). بررسی تغییرات میزان محافظه‌کاری درگزارشهای مالی شرکت‌ها. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 1(1): 19-32.

24. مهرانی، ساسان و محمدآبادی، مهدی. (1388). روش‌های اندازه گیری محافظه‌کاری. حسابدار، 23(206): 58-64.

25. مهرانی، کاوه‌، ابراهیمی کردلر، علی و حلاج، محمد. (1390). بررسی رابطه بین اقلام تعهدی غیرمنتظره و محافظه‌کاری در حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 18(63):113-128.

26. نبوی چاشمی، علی و بلالی، آیت. (1396). محافظه‌کاری شرطی، بازده غیرعادی سهام و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت، رشت.

27. نجاتی، علی. (1393). تاثیر چسبندگی هزینه‌ها بر محافظه‌کاری شرطی و عدم تقارن اطلاعاتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه اصفهان.

28. نمازی، محمد و کاشانی پور، فرهاد. (1394). بررسی رابطه بین محافظه‌کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 22(4): 521-540.

29. واالاس، وندا ای. (1395). نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت، ترجمه: حامی امیراصلانی. سازمان حسابرسی.

30. ودیعی نوقانی، محمدحسین و اسمعیل‌زاده رستمی، آزاده. (1395). بررسی رابطه بین بازار سرمایه و گزارش‌های محافظه‌کارانه. نخستین کنفرانس بین المللی پارادایم‌های نوین مدیریت هوش تجاری و سازمانی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

.