استراتژی شرکت‌ها در انتخاب رویکردهای مدیریت سود: کاهش ریسک یا افزایش ارزش سهام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

3 استادیار، گروه اقتصاد، واحداهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

4 مربی، گروه حسابداری، واحداهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

هدف: سود و نحوه اندازه‌گیری آن یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده قیمت سهام و همچنین معیاری برای محاسبه ریسک شرکت است. هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل‌کنندگی ریسک سیستماتیک در استفاده از رویکردهای مدیریت سود جهت تاثیر بر ارزش بازار سهام می‌باشد.
روش: برای آزمون فرضیه‌های پژوهش داده‌های 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387 الی 1396 به شیوه داده‌های تابلویی و روش داده‌های اثرات ثابت مورد آزمون قرار گرفته است. در این راستا دو فرضیه تدوین و برای اندازه‌گیری مدیریت سود تعهدی از روش مک‌نیکولز و برای اندازه‌گیری مدیریت سود واقعی از روش رویچودهری استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین رویکرد مدیریت سود تعهدی و واقعی با ارزش بازار سهام رابطه مثبت معناداری وجود دارد و شرکت‌ها از اقلام تعهدی اختیاری و اقلام واقعی جهت تاثیر مثبت بر ارزش بازار سهام استفاده می-کنند و این موضوع ارتباطی با ریسک شرکت ندارد.
نتیجه‌گیری: براساس نتایج بدست آمده تاثیر متغیر ریسک سیستماتیک موجب کاهش ضریب متغیر مدیریت سود تعهدی و واقعی در رابطه با ارزش بازار سهام شده است. به عبارت دیگر سطح ریسک سیستماتیک شرکت اثر تعدیل‌کنندگی بر رابطه میان رویکردهای مدیریت سود و ارزش بازار سهام نداشته است. عدم کارایی بازار سرمایه و ناتوانی سرمایه‌گذاران در تحلیل و تفسیر درست محتوای اطلاعات صورتهای مالی و ریسک شرکت از یکسو و توانایی و فرصت‌طلبی مدیران جهت دستکاری در سود و تغییر در انتظارات سرمایه‌گذاران موجب شده تا ریسک سیستماتیک تاثیری در انتخاب رویکردهای مدیریت سود نداشته باشد.
دانش‌افزایی: در این پژوهش برای نخستین بار است که نقش ریسک سیستماتیک در انتخاب رویکردهای مدیریت سود جهت تاثیر بر عملکرد و ارزش بازار سهام مورد توجه قرار گرفته است. افزون بر آن یافته‌های پژوهش حاضر درصدد است دلایل عدم توجه به ریسک سیستماتیک را از منظر سرمایه‌گذاران و مدیران شرکت‌ها توضیح دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Companies’ Strategies towards the Selection of Earnings Management Approaches: Risk Reduction or Increased Stock Market Value

نویسندگان [English]

 • mohamad firouzian nezhad 1
 • mohamad ramezan ahmadi 2
 • alireza jorjorzadeh 3
 • Ahmad kaab omeir 4
1 Ph. D. Student in Accounting, Department of Accounting, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz
2 Associate Professor, Department of Accounting, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Economics, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
4 Instructor, Department of Accounting, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Purpose: Earnings and its measurement methods are among the most important determinants of the stock market value and the measures of calculating the corporate risk. As a result, increasing the modifications in the future earnings heightens the risk, affecting the investors’ decisions. Therefore, analyzing the moderating role of systematic risks in using the earning management approaches for influencing the stock market value was the overarching purpose of this is to research.
Methods: Data collected on 131 listed companies from 2008 to 2017 was tested using the panel data method and the fixed effects method to test the research hypotheses. To this end, two hypotheses were formulated and the McNichols was used to measure the accrued earnings. The Roychowdhury method was used to measure the real earnings.
Results: The findings from this research showed the positive and significant relationship between the accrued and real earning management approaches and the stock market value. Besides, companies use the optional accrued and real earnings approach to positively affect the stock market value, which is not associated with the corporate risk.
Conclusions: Based on the present research results, the variable effect of the systematic risk reduces the variable coefficient of the accrued and real earning management in relation to the stock market value. In other words, the corporate systematic risk does not have a moderating effect on the relationship between the earning management approaches and the stock market value. The capital market inefficiency and investors’ failure to correctly analyze and interpret the information in financial statements and corporate risks, as well as managers’ ability and opportunistic attempts to change the earning data and the investors’ expectations, have suppressed the effect of systematic risks on the selection of the earning management approaches.
Contribution: In this research, the role of the systematic risk in the selection of the earning management approaches for influencing the stock market value and performance is researched for the first time. Furthermore, the findings from the present research may explain the reasons for the company managers and investors’ negligence in taking systematic risk into account.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Accrual Earning Management
 • Real Earning Management
 • Systematic risk
 • Stock Market Value
 

انصاری، عبدالمهدی، و خواجوی، حسین(1390). بررسی ارتباط هموارسازی سود با قیمت بازار سهام و نسبتهای مالی. پژوهش­های حسابداری مالی،(2): 33-49.

 • افلاطونی، عباس(1392).تجزیه و تحلیل آماری با EVIEWS در تحقیقات حسابداری و مدیرت مالی. چاپ اول، تهران: انتشارات ترمه.

 • آشتاب، علی، و حقیقت، حمید و کردستانی، غلامرضا(1397). مقایسه ابزارهای مدیریت سود در شرکت­های بحران زده و شرکت­های سالم، فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری، 8(30): 345- 362.

 • برادران حسن زاده، رسول. و محرومی،رسول(1396). تاثیر افشای ریسک بر پیش­بینی قییمت سهام به­وسیله سود و ارزش شرکت­ها، فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، 19: 189-209.

 • بولو، قاسم، و لطفی، نسیم(1393). مقایسه ارتباط ارزشی جریانهای نقدی عملیاتی، اقلام تعهدی جاری و غیرحاری عملاتی با ارتباط ارزشی رقم کلی سود، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 11(44):1- 35.

 • تجویدی، الناز، و عامری، حسین(1397). بررسی اثر بازگشت مدیریت سود واقعی بر عملکرد عملیاتی بلندمدت در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های تجربی حسابداری،(29): 23-38.

 • ثقفی، علی(1392). نظریه­های حسابداری، چاپ اول، تهران: انتشارات ترمه.

 • ثقفی، علی، و بولو، قاسم(1388). هزینه حقوق صاحبان سهام و هموار سازی سود. تحقیقات حسابداری و حسابررسی،(2): 4-29.

 • جرجرزاده، علیرضا، و نیکبخت نصرآبادی، زهرا(1396). تاثیر اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد عملیاتی بر بازده سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهش­های حسابداری مالی،(31): 91-104.

 • حساس­یگانه، یحیی، و باریری، سمانه(1396). نقش پراکندگی بازده در تفسیر ناهنجاری های اقلام تعهدی. فصلنامه علمی و پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار،(33): 33- 52.

 • رضازاده، جواد، و ظاهری، شریف(1391). اقلام تعهدی اختیاری، ریسک سیستماتیک و ناتوانی مالی شرکت. دانش حسابدرای مالی، 4: 27-40.

 • شمس زاده، باقر، سیف، علی اصغر، و داود آبادی فراهانی، حسن(1395). بررسی رابطه بین ویژگی های مؤسسه حسابررسی و شرکاء حسابررسی با کیفیت حسابررسی. فصلنامه علمی و پژوهشی دانش حسابداری مالی، (1): 135-156.

 • قائمی، محمد حسین، مرادی پور، مصطفی و کریمی، محمد.باقر(1391). تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام در چارچوب مدل سه غاملی فاما- فرنچ، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 10(35): 93-106.

 • محمود آبادی، حمید، و زمانی، زینب(1395). بررسی رابطه بین رسک پذیری شرکت و عملکرد مالی آتی با تاکید بر سازوکارهای راهبری شرکتی. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، (19): 141- 170.

 • مهرانی، ساسان و اسدی،قربان و گنجی،حمیدرضا(1393). رابطه بین کیفیت سود، هموار سازی سود و ریسک سهام، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 42، 117-139.

 • نصیری، محمد، و حسن نژاد، محمد(1397). بررسی دستکاری سود به وسیله مدیریت فعالیت های واقعی و تاثیر آن بر آگاهی و ادراک سرمایه گذاران، تحقیقات حسابدرای و حسابررسی،(39): 149-166.

 • نمازی، محمد و همکاران(1396). تاثیر ساختار سررسید بدهی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی. بررسی­های حسابداری مالی و حسابرسی،(34): 1-30.

 • یعقوب نژاد، احمد، و بنی مهد، بهمن، و شکری، اعظم(1391). ارائه الگو برا یکشف سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله حسابداری مدیریت، 25: 1-16.