تاثیر فشار بودجه زمانی و فشار صاحبکار بر قضاوت حسابرس با تاکید بر هوش هیجانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حسابرس

2 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

چکیده

هدف: هوش هیجانی ممکن است از طریق تعامل با سایر متغیر ها بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرس تاثیر داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هوش هیجانی بر تاثیر فشار بودجه زمانی و فشار صاحبکار بر قضاوت حسابرس است.
روش:به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از پرسشنامه مبتنی بر سناریو استفاده شده است. قلمرو زمانی پژوهش سال 1397، جامعه آماری شامل حسابرسان شاغل در موسسه های حسابرسی و نمونه آماری شامل 160 حسابرس به روش نمونه گیری در دسترس است.
یافته­ها:نتایج پژوهش نشان می‌دهد فشار بودجه زمانی و فشار صاحبکار بر قضاوت حسابرس تاثیر معنی دار دارد. اما، نتایج پژوهش نشان داد که تعامل هوش هیجانی با متغیرهای فشار بودجه زمانی و فشار صاحبکار تاثیر معنی داری بر قضاوت حسابرس ندارد.
نتیجه­گیری:در کل نتایج پژوهش نشان داد که فشار بودجه زمانی و فشار صاحبکار موجب کاهش کیفیت حسابرسی نشده است و حسابرسان در قضاوت های خود کیفیت حسابرسی را مورد توجه قرار داده اند.
دانش­افزایی:انجام این پژوهش می تواند علاوه بر گسترش ادبیات نظری حوزه قضاوت حسابرسی، نقش دو عامل مهم فشار بودجه زمانی و فشار صاحبکار بر قضاوت حسابرسان را با در نظر گرفتن هوش هیجانی در بازار حسابرسی ایران مشخص نماید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Time Budget Pressure and Client Pressure on the Auditor's Judgment with Emphasis on Emotional Intelligence

نویسندگان [English]

 • masih allah sadri 1
 • saeid aliahmadi 2
1 auditor
چکیده [English]

Purpose: Emotions are an important underlying factor that may interact with other variables to influence auditors’ judgments and decisions. The purpose of this study was to investigate the interactive role of emotional intelligence on the impact of time budget and client pressures on the auditor's judgment.
Methods: In order to test the research hypotheses, a scenario-based questionnaire has been used. The period of research is 2018 and the statistical sample of research includes 160 auditors which were selected by available sampling method.
Results: The results show that the effect of time budget pressure and client pressure on the auditor's judgment has a significant effect. However, the results showed that the interaction of emotional intelligence with the time budget pressure and client pressure does not have a significant effect on the auditor's judgment.
Conclusions: Overall, the results of the research showed that the pressure of the time budget and client pressure did not reduce the audit quality and the auditors in their judgments have taken into account the audit quality.
Contributions:This research can, while developing theoretical literature in audit judgment, determine the role of two important factors of time pressure and client pressure on auditors' judgments, taking into account the emotional intelligence in the audit market of Iran.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Time Budget Pressure
 • Client pressure
 • Auditor Judgment and Emotional Intelligence
 

برزیده، فرخ، باباجانی، جعفر، قربانی زاده، وجه الله و احمد عبدالهی، (1397)، طراحی و تبیین الگوی هویت در قضاوت حسابرس، دانش حسابداری مالی، 5(2): 1-34.

 • حاجیها، زهره و جمال ملاسلطانی، (1395)، رابطه بین هوش اخلاقی با عملکرد حسابرسان مستقل، اخلاق در علوم و فناوری، 11(1): 105- 116.

 • کرمی، غلامرضا، وکیلی فرد، حمید رضا و مهدی مزینانی، (1395)، بررسی ارتباط بین فشار زمانی، پیچیدگی کار و اثر بخشی حسابرسی در دیوان محاسبات کشور، دانش حسابرسی، 16(63): 5- 33.

 • مشایخی، بیتا و قربان اسکندری، (1396)، بررسی رابطه مولفه های هوش هیجانی و قضاوت حسابرس، دانش حسابرسی، شماره 17(66):61-80.

 • مرادی، مهدی و یگانه السادات افشار ایمانی، (1396)، رابطه بین هوش هیجانی، هوش معنوی و عملکرد حسابرس، پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، 9(35): 41-64.

   

   

  .