نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف از این مقاله نوع شناسی چارچوب های سیرتکامل حسابداری از قرن 15 تا 19 در اندیشه مفسران تئوری مارکس است.در واقع این مقاله به نوع شناسی دیدگاه محققان در مورد نقش حسابداری در دوران گذار (بر اساس دیدگاه مارکس) می پردازد.
روش: روش مورد استفاده در این مقاله ترکیبی از نوع شناسی، تحلیل محتوا و مطالعه تطبیقی به منظور بررسی دیدگاه های مختلف محققان می باشد.
یافته­ها: یافته های تحقیق نشان می دهد نظرات محققان در مورد نقش حسابداری در دوران گذار متفاوت است.به طور کلی دو دیدگاه مختلف در این زمینه وجود دارد که از سه منظر قابل بررسی است و در نتیجه در 6 نوع مختلف قابل تقسیم بندی می باشند.
نتیجه گیری: نتیجه این پژوهش که با بررسی دیدگاه های محققان مختلف حاصل شده است ، نشان می دهد نقش حسابداری در دوران گذار یک نقش دوطرفه یا دیالکتیک بوده است.
دانش افزایی: دانش افزایی مربوط به این مقاله نیز در راستای رفع نیاز به تغییرحوزه مطالعات حسابداری از دیدگاه اثباتی به سمت دیدگاهی که ویژگی های حسابداری را به عنوان یک پدیده اجتماعی و سیاسی بررسی کند، می باشد.در این مقاله نقش حسابداری در یک فرایند سیاسی و اجتماعی که شکل دهنده بافت سازمانی و اجتماعی آن است بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Typology of Frame Works for Evolution of Accounting from 15th to 19th Century (the Transition Era) in the Ideas of Marx Interpreters

نویسندگان [English]

 • shokouh shabani 1
 • Kaveh Mehrani 2

1 Ph.D. Student of Accounting,Faculty of Management ,University of Tehran

2 Associate Prof. of Accounting,University of Tehran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this article is the typology of frame works for evolution of Accounting from 15th to 19th century (the transition era) in the ideas of Marx  interpreters. In fact, this article is doing the typology on researchers’ point of views in regards to the Accounting role in the transition period (based on Marx s’ point of view).
Methods: The research method is a combination of typology, content analysis and comparative studies for analyzing different viewpoints of researchers in this field.
Results: The results of this research shows the researchers’ viewpoints about Accounting role in transition period are different. These researchers have found the mentioned results via different methods which could be all classified into 6 different types after rounds of analysis.
Conclusions: Finally, it concludes that by analyzing different viewpoints of researchers, it seems that Accounting role in this period was two-way and dialectics one.
Contribution: The aim of this article is an answer to the demand for change in the field of Accounting studies from positivism in to a point of view where Accounting characteristics are being analyzed as a social and political phenomenon. In this article the role of accounting was analyzed in a political and social process that shaped it.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Accounting History
 • Critical paradigm
 • Double-Entry Accounting
 • Marxism
 • Typology
 • Transition from Feudalism to Capitalism

ایمان، محمد تقی (1391)، روش شناسی تحقیقات کیفی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 • پرایس، جون.ا(1391)، فهم فلسفه (فلسفه در قرون وسطی)، علیزاده، رضا، جلد دوم، تهران، روزنه.

 • سینگر، پیتر(1379) مارکس،  اسکندری، محمدرضا. چاپ اول، تهران، طرح نو.

 • مارکس، کارل(1396) سرمایه: نقد اقتصاد سیاسی، مرتضوی، حسن، تهران، لاهیتا.

 • مارکس، کارل و انگلس، فردریک(1393) مانیفست کمونیست، صابری، مسعود، تهران، نشر طلایه پرسو.

 • ایمان، محمدتقی، نوشادی، محمدرضا(1390) تحلیل محتوای کیفی، پژوهش.3(2): 15-44.