بررسی کارایی بازار سرمایه در تحلیل اطلاعات اجزای نقدی سود حسابداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجدسلیمان، ایران.

3 استادیار گروه اقتصاد، واحداهواز، دانشگاه ازاداسلامی، اهواز، ایران

چکیده

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی کارایی بازار سرمایه در بکارگیری اطلاعات اجزای نقدی سود حسابداری برای قیمت‌گذاری سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
روش: به‌منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 137 شرکت از میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌اوراق بهادارتهران طی سال‌های 1382 تا پایان 1396 و در مجموع 2055 سال-شرکت به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک جهت تحلیل در نظر گرفته شد. جهت برآورد سیستم‌های‌ معادلات و آزمون ‌فرضیه‌های ‌پژوهش از ‌سیستم‌‌ معادلات‌‌ همزمان و آزمون میشکین استفاده‌ شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد از بین اجزای نقدی سود، بازار نسبت به اطلاعات تغییر در دارایی‌های مالی، وجوه توزیع‌شده به سهامداران، بخش غیرعادی تغییر در دارایی‌های مالی و بخش مثبت و منفی تغییرات غیرعادی در دارایی‌های مالی ناکاراست ولی نسبت به اطلاعات وجوه توزیع‌شده به بستانکاران، بخش عادی تغییر در دارایی‌های مالی (مثبت و منفی) کارایی دارد.
نتیجه‌گیری: براساس نتایج بدست آمده، واکنش دست اندرکاران بازار نسبت به پایداری اجزای نقدی سود متفاوت است و بازار سرمایه نسبت به برخی اطلاعات و اجزای نقدی سود حسابداری کارا باشد و نسبت به برخی اطلاعات کارا نیست و بازار سرمایه نسبت به درک برخی اطلاعات اجزای نقدی سود ناتوان است.
دانش افزایی: پژوهش حاضر با بررسی کارایی بازار سرمایه‌ در تحلیل‌ اطلاعات ‌اجزای ‌نقدی‌ سود حسابداری می‌تواند برای ادبیات مرتبط با کارایی بازار سرمایه دانش افزایی داشته باشد و با تعیین اطلاعاتی از اجزای نقدی سود که بازار نسبت به آن‌ها کارا نمی‌باشد زمینه را برای ایجاد بازار کارا به منظور اطمینان بیشتر سرمایه‌گذاری فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigating the Capital Market Efficiency in Information Analysis of cash components of Accounting Earnings

نویسندگان [English]

  • leila lak 1
  • Allah karam Salehi 2
  • Mehdi Basirat 3
1 Ph.D. student, Department of Accounting, Ahwaz Branch, Islamic Azad University, Ahwaz, Iran.
2 Assistant prof., Department of Accounting, Masjed-soleiman Branch, Islamic Azad University, Masjed-soleiman, Iran.
3 Assistant prof, Department of Economic, Ahwaz Branch, Islamic Azad University, Ahwaz, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to investigate the capital market efficiency in using information on cash components of accounting earning for stock pricing in companies admitted to Tehran Stock Exchange.

Methods: In order to achieve the research goal, 137 companies (year-company 2055) were selected among the listed companies in the Tehran Stock Exchange between 2003 to 2017 by systematic elimination sampling method. Simultaneous equations system and Mishkin test were used to estimate the equation systems and to test the research hypotheses.

Findings: Research findings indicate that among the cash components of the earnings, the market appears to be inefficient to the information of changes in financial assets, cash distributed to shareholders, the unusual part of the change in the financial assets, and the positive and negative part of the abnormal changes in the financial assets. However, it is efficient to the information of funds distributed to creditors, the normal part of the change in the financial assets (positive and negative).

Conclusion: Based on the results, market players' response to the sustainability of cash components of earnings different, and the capital market is efficient in relation to some information and cash components of accounting earning and is not efficient with respect to some information, and the capital market is incapable with understanding some of the cash components information of earning.

Contribution: The present study examines the capital market efficiency in information analysis of cash components of accounting earning and can have a significant impact on literature related to the performance of the capital market, and it can create an efficient market to ensure investment by identifying some information of the cash components of the earning that the market is not efficient for them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital market efficiency
  • Cash components of accounting earnings
  • Mishkin's test
  • Simultaneous equations system
کتابنامه

1. اسلامی بیدگلی، غلامرضا؛ صادقی باطانی، عبدالحسین. (1383). ارائة قواعد فیلتر و مقایسة بازدهی قواعـد فیلتر با روش خرید و نگهداری، تحقیقات مالی، 6(18): 3-26.

2. افلاطونی، عباس. (1395). توان پایین سهامداران در پردازش اطلاعات و نقش آن در قیمت‌گذاری نادرست سهام شرکت‌ها، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار،30: 66-55.

3. دانیالی ده حوض، محمود؛ منصوری، حسین. (1391). بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف و اولویت بندی عوامل مؤثر بر آن، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی(رویکرداسلامی- ایرانی)، 12(47): 71-96.

4. رحیمی دستجردی، محسن، خداپور، احمد و بهار مقدم، مهدی. (1395). بررسی قیمت‌گذاری اقلام عادی و غیرعادی اجزای نقدی و تعهدی سود، فصلنامهحسابداریمالی، 8(31): 133-161.

5. علی زاده، حسن؛ افلاطونی، عباس. (1397). بررسی کارایی بازار بورس تهران در انعکاس اطلاعات سود حسابداری واجزای آن در قیمتهای سهام، تحقیقات حسابداری وحسابرسی، 39: 133-148

6. فدایی نژاد، محمد اسماعیل، صالح آبادی، علی، اسدی، غلامحسین، وزیری، محمدنقی و طاعتی، حسن. (1397). کارایی بازار آتی سکه طلا در دو رژیم پر نوسان و کم نوسان ، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، 7(27):361-339.

7. فروغی، داریوش ؛ امیری،‌هادی، ابراهیمیان، آزیتا. (1396). پایداری سود و اجزای تشکیل دهنده آن در سطح صنعت و شرکت، مجله‌یپیشرفت‌هایحسابداریدانشگاهشیراز، 9(2): 63-92.

8. فغانی ماکرانی، خسرو ؛ احمدی، یاسر. (1392). بررسی پایداری تغییرات غیرعادی در اجزای سود حسابداری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه دانش حسابداری وحسابرسی مدیریت، 2(7):49-60.

9. قالیباف اصل، حسن؛ نادری، معصومه. (1385).بررسی واکنش بیش از اندازه سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به اطلاعات واخبار منتشره در شرایط رکود و رونق، تحقیقات مالی، 8 (21):97-112.

قالیباف­اصل، حسن؛ ناطقی، محبوبه. (1387). بررسی­کا­رایی ­در سطح­ ضعیف ­در بورس­اوراق بهادارتهران، تحقیقات مالی، 9(1):47-66.

کرمی، غلامرضا؛ فرج زاده، مریم . (1394) .رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی وقیمت‌گذاری نادرست اقلام تعهدی، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 48 :77-104

.نمازی، محمد؛ شوشتریان، زکیه. (1375). مروری ­برآزمـون­هـای­کـارایی ­بـورس ­اوراق­ بهـاداردرسطح ضعیف، مجله تحقیقات مالی، 3(11-12):62-96.