تأثیر رتبه کیفیت افشا واطلاع رسانی مناسب بر ظرفیت بدهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه پیام نور واحد بهشهر بهشهر ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر ردیابی تأثیر رتبه کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی مناسب روی ظرفیت بدهی شرکت‌ها می‌باشد.
روش پژوهش: برای حصول به اهداف تحقیق تعداد 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طبق الگوی حذف سیستماتیک انتخاب و داده‌های متغیرهای تحقیق در طی سال‌‌های 1391 تا 1395 گردآوری و مدل فرضیه‌ با کمک آزمون رگرسیون خطی چندگانه آزمون شد. برای سنجش ظرفیت بدهی (به عنوان متغیر وابسته تحقیق) از مدل قبلی فرانک گویال (2009) و برای ارزیابی رتبه کیفیت افشا (متغیر مستقل تحقیق) از رتبه‌‌های اعلام شده در اطلاعیه «رتبه کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی مناسب» سازمان بورس اوراق بهادار استفاده شده است.
یافته‌ها: نتیجه حاصل از آزمون فرضیه نشان داد رتبه کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی مناسب بر ظرفیت استقراض شرکت تأثیر معنادار مثبت دارد.
نتیجه‌گیری: شرکت‌های با رتبه افشا بالاتر ظرفیت قرض‌گیری بالاتری نیز دارا هستند.
دانش افزایی: یافته تحقیق علاوه بر توسعه مبانی نظری تحقیقات پیشین، حاوی مفاهیم ارزشمندی برای مدیران شرکت‌ها و مراجع حرفه‌ای درباره اهمیت کیفیت و رتبه افشا اطلاعات مالی شرکت‌ها می‌باشد. افشای با کیفیت نه تنها ابهام‌های سرمایه‌گذاران بلکه دغدغه اعتباردهندگان و به تبع آن بازده مورد درخواست ایشان را نیز تقلیل داده و در نهایت منجر به افزایش ظرفیت قرض‌گیری شرکت خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Disclosure Quality rank and Proper Notifications on the Debt Capacity

نویسندگان [English]

  • vahab rostami 1
  • leyla Rezaei 2
1 Department of Economics and Social Science, Payame Noor University, PO BOX 19395-3697 Tehran, Iran.
2 ms in Accounting , Payame Noor University, behshahr branch, behshahr iran
چکیده [English]

Purpose: Current research is willing to trace the effect of disclosure quality rank and proper notifications on debt capacity of the companies.
Methodology: To achieve research aim were elected 132 companies by systematic elimination pattern and wanted data for research variables along the years 2013-2017 gathered and hypothesis model was tested with the help of multiple regression analysis. In order to measure the debt capacity (as a dependent variable of research), the model previously developed by Frank Goyal (2009) and to assess the ranking of the disclosure quality (independent variable of the research) of the rankings declared in the "Quality ranking Disclosure and proper notification" of stock exchange organization has been used.
Findings: The result of the hypothesis test showed that the ranking of disclosure and proper notifications has a positive and significant effect on the borrowing capacity of the companies.
Conclusion: Companies with higher disclosure rank have higher borrowing capacity also.
Contribution: Research finding, in addition to extending the theoretical foundations of past research, contains valuable concepts to managers and regulatory bodies about importance of companies' financial information disclosure quality and rank. Qualitative disclosure not only reduces investors' uncertainty but also creditors' and upon that their required return and in final lead to increasing company's borrowing capacity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Disclosure quality rank and proper notifications"
  • "Debt Capacity"
  • "Reliability and Timeliness"
. اعتمادی، حسین؛ حصارزاده، رضا؛ محمدآبادی، مهدی و بذرافشان، آمنه، (1391)، افشا و ارزش شرکت: شواهدی از بازار سرمایه نوظهور ایران، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت،5 (2): 67-76.

2. بختیاری، محمد مهدی، (1390)، بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت بدهی، پایان نامه کارشناسیارشد دانشگاه قم.

3. پورحیدری، امید؛ یوسف‌زاده، اعظم و اعظمی، زینب، (1393)، بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رابطه افشا و هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری، 5 (18): 91-118.

4. پوررضائی، وحید؛ رستمی، وهاب و شعبانزاده، مهدی، (1396)، تأثیر ظرفیت وام‌گیری مازاد شرکت‌ها بر هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، 3 (3): 491-500.

5. پورزمانی، زهرا و منصوری، فرناز، (1394)، تأثیر کیفیت افشا، محافظه‌کاری و رابطه متقابل آن‌ها بر هزینه سرمایه سهام عادی، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 7 (25): 79-96.

6. پیری، پرویز؛ غلامرضا، منصور و برزگری صدقیانی، سمانه، (1396)، بررسی تأثیر سطح نگهداشت منابع نقدی بر ظرفیت بدهی و ارائه مدلی نوین برای تعیین ظرفیت بدهی، پژوهش‌های تجربی حسابداری، 6 (4): 219-336.

7. تهرانی، رضا، (1391)، مدیریت مالی، تهران، انتشارات نگاه دانش.

8. رحمانی، علی؛ غلامی گاکیه، فردین و پاکیزه، کامران، (1391)، تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر میزان سرمایه‌گذاری و ارزش‌آفرینی، مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، 4(2): 53-76.

9. رحیمی، زهرا، (1394)، تأثیر افشای اختیاری بر ظرفیت مازاد وام‌گیری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،پایانامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاداسلامی واحد تاکستان.

10. سازمان بورس اوراق بهادار تهران، (1386)، دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان،

نشریه ویژه سازمان بورس اوراق بهادار، (2): 97-99.

11. ستایش، محمد حسین؛ کاظم نژاد، مصطفی و ذوالفقاری، مهدی، (1390)، تأثیر کیفیت افشا بر نقدشوندگی و هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نشریه پژوهش‌های حسابداری مالی، 3 (3): 55-74.

12. سعیدی، علی و آبشت، کبری، (1392)، ظرفیت بدهی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 20 (2): 43-64.

13. عباس نژاد، حسین، (1380)، اقتصاد سنجی (مبانی و روش ها)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

14. کردستانی، غلامرضا و علوی، سید مصطفی، (1389)، بررسی شفافیت سود حسابداری بر هزینه سرمایه سهام عادی، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 3 (12): 43-61.

15. کردستانی، غلامرضا و نجفی عمران، مظاهر، (1387)، بررسی عوامل تعیین کننده روش‌های تأمین مالی ساختار سرمایه آزمون تجربی نظریه ایستا در مقابل نظریه سلسه مراتبی، تحقیقات مالی، 10 (25): 73-90.

16. مستشاری، مهسا، (1392)، بررسی رابطه بین ظرفیت بدهی و انعطاف‌پذیری مالی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران شمال.

17. مهدوی، غلامحسین؛ بهپور، سجاد و کاظم نژاد، فاطمه، (1393)، بررسی رابطه متقابل کیفیت افشا و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم معادلات همزمان، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 21 (3): 371-386.

18. مهرانی، کاوه و پروائی، اکبر، (1393)، کیفیت افشا در شرکت‌های خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 21 (4): 527-540.

19. ناظمی، امین و نصیری، طاهری، (1393)، بررسی ارتباط میان افشای اطلاعات و هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی، 3 (1): 97-118.