ارزیابی سودمندی اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی صندوق های بازنشستگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

2 استاد حسابداری، دانشکدة علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی سودمندی اطلاعات حاصل از بکارگیری استاندارد 27 می باشد.
روش: رویکرد پژوهش ارزیابی پس از اجرا و روش پژوهش ترکیبی می باشد؛ بدین صورت که داده ها با استفاده از دو ابراز پرسشنامه و مصاحبه گردآوری شده است.
یافته ها: فرمت صورت های مالی، ترتیب ارائه اجزای آن، اندازه گیری تعهدات مزایای بازنشستگی و حق بیمه های دریافتنی، نحوه ارائه کسری صندوق ها و یادداشت های پیوست سودمند است اما نحوه اندازه گیری و افشای سرمایه گذاری ها سودمند نیست. یکی از نکات مهمی که توسط مخالفان مطرح شده مشخص نبودن کیفیت افزایش خالص دارایی های طرح و وضعیت نقدینگی صندوق ها است. همچنین پاسخ دهندگان معتقدند که ساختار گزارش، نرخ ها و روش های مورد استفاده در محاسبات اکچواری قابل درک نیست؛ تشریح جنبه های اصولی محاسبات اکچواری، ذکر نمونه، تعیین فرمت گزارش اکچواری و اطلاعات ارائه شده در آن و همچنین افشاییات گسترده موجب افزایش قابلیت درک استفاده کنندگان می شود.
نتیجه گیری: به طور کلی اطلاعات حاصل از استاندارد 27 سودمند است ولی به منظور افزایش سودمندی و قابلیت درک استفاده کنندگان لازم است اصلاحاتی در آن صورت پذیرد.
دانش افزایی: با وجود اهمیت گزارشگری مالی صندوق های بازنشستگی، تاکنون سودمندی اطلاعات گزارش شده توسط آن ها مورد بررسی دقیق قرار نگرفته بود که ابعاد مختلف آن در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment the usefulness of information provided in the financial statements of Pension Funds

نویسندگان [English]

  • samira behzadpur 1
  • Ali Rahmani 2
1 Ph.D. Candidate in Accounting, Faculty Economic and Social Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Prof. in Accounting, Faculty of Economic and Social Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is assessing the usefulness of information resulted from applying Iranian accounting Standard of Retirement benefit plans (No.27).
Methodology: we use Post Implementation Review and mixed method approaches; in other words, we used questionnaires and interviews for collecting data.
Results: format of financial statements, the presentation of their components, the method of measuring obligations of pension benefits and Contributions, presenting funds deficiency and accompanying notes are useful, but measuring and disclosing of investments is not useful. Opponents criticize not specifying the quality of net asset value increases and liquidity of funds. Respondents also believe that the structure, rates and methods of actuarial calculations are not understandable; describing the basic aspects of actuarial calculations, mentioning samples, determining the format of actuarial report and its information and extensive exposure enhance understandability.
Conclusion: In general, information of applying Standard NO.27 is useful but in order to increase the usefulness and understandability it should be modified.
Contribution: Despite the importance of financial reporting of pension funds, the usefulness of their financial reporting not been thoroughly investigated, so we considered various dimensions of it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • accounting Standard NO.27
  • pension funds
  • post implementation review
  • Retirement benefit plans
  • usefulness
استاندارد حسابداری شماره 27، (1384)،«طرح­های مزایای بازنشستگی»

.سازمان بورس و اوراق بهادار، (1390)، «صندوق­های بازنشستگی».

صفایی­فر. فخرالدین، (1388)، «آثار بکارگیری استاندارد حسابداری ۲۷ (طرح­های مزایای بازنشستگی­) بر تصمیمات استفاده­کنندگان از صورت­های مالی سازمان تامین اجتماعی»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی خاتم.

غلام­زاده لداری. مسعود، ثقفی. علی، (1395)، «چارچوبی برای ارزیابی پس از اجرای استانداردهای حسابداری ایران»، پژوهش­های تجربی حسابداری، 22: 23-43.