بررسی پایداری و قیمت‌گذاری سود، اقلام تعهدی و جریان‌های وجوه نقد عملیاتی در شرکت‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حسابداری - هیات علمی دانشگاه -دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه ازاد بارجین- قزوین- ایران

2 کارشناسی ارشد حسابداری، مؤسسه آموزش عالی کار، دانشکده مدیریت و حسابداری، قزوین، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش­های پیشین نشان داده­اند که جزء تعهدی سود نسبت به جزء نقدی آن از پایداری کمتری برخوردار است و این پایداری کمتر را به ذهنی­تر بودن اجزای تعهدی سود نسبت داده­اند. سود حسابداری یکی از مهم­ترین ارقامی است که سرمایه­گذاران در تحلیل­های قیمت­گذاری سهام استفاده می­کنند. با این­حال، استفاده از اطلاعات سود حسابداری، بدون دقت به شیوه ایجاد و ترکیب اجزای تشکیل دهنده آن ممکن است در آینده نتایج نامطلوبی در پی داشته باشد. بنابراین، هدف این پژوهش، بررسی پایداری و قیمت‌گذاری سود، اقلام تعهدی و جریان­های وجوه نقد عملیاتی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، داده‌های 106 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1385 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه­های پژوهش از رویکرد رگرسیون با داده­های ترکیبی و همچنین، از تحلیل رگرسیون حداقل مربعات غیرخطی در قالب سیستم معادلات همزمان و نیز آزمون میشکین (1983) استفاده شده است.
یافته­ها: نتایج به­دست آمده نشان می­دهد که سود عملیاتی پایدار است و می­توان بر اساس روند سودهای جاری، سودهای آتی را پیش­بینی نمود. همچنین، نتایج نشان داد که پایداری جزء نقدی سود بیشتر از جزء تعهدی است ولی از منظر بازار، سرمایه‌گذاران قابلیت اتکای بیشتری به اقلام تعهدی نسبت به جزء نقدی سود نشان می­دهند. در نهایت، بین پایداری سود و اجزای سود برآورد شده توسط سرمایه‌گذاران و پایداری واقعی سود و اجزای سود تفاوت معناداری وجود دارد.
نتیجه­گیری: سود و اجزای آن از دیدگاه استفاده‌کنندگان بیشتر از ارزش واقعی خود قیمت­گذاری شده و در پیش­بینی­ها مدنظر قرار می­گیرد. این موضوع می­تواند نشان­دهنده عدم آگاهی کافی بازار از پایداری سود و اجزای سودهای جاری در سودآوری­های آتی باشد.
دانش­افزایی: امروزه سیستم­های اطلاعاتی حسابداری نقش بسیار مهمی در گردش فعالیت سازمان­ها ایفا نموده، در مجموعه محیط اقتصادی کشورها وظیفه­ای با اهمیت برعهده دارند. هرگونه پژوهش در زمینه نحوه اثرگذاری اطلاعات حسابداری بر طیف وسیع تصمیم­گیرندگان ذینفع در شرکت­ها، به درک بهتر از چگونگی نقش این اطلاعات و ضرورت افشای بیشتر و بهتر آن­ها کمک می­کند. یافته­های این پژوهش بر اهمیت تجزیه و تحلیل دقیق پایداری و قیمت‌گذاری سود، اقلام تعهدی و جریان­های وجوه نقد عملیاتی هنگام ارزیابی عملکرد مالی شرکت­ها تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The examination of the persistence and pricing of earnings, accruals and operating cash flows in companies

نویسندگان [English]

 • farzin rezaei 1
 • Soraya Weysihesar 2
1 Associate Prof, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 MSc. of Accounting, KAR Higher Education Institute, Department of Management and Accounting, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Purpose: Previous research has shown that the accruals component of the earnings is less persistence than its cash component and the less persistence has been attributed to the more subjectivity components of earnings accruals. Accounting earnings is one of the most important figures that investors use in stock pricing analyses. However, the use of accounting earnings information, without attention to the way it builds and incorporates its components, may have undesirable consequences in the future. Therefore, the purpose of this study is to investigate the persistence and pricing of earnings, accruals and operating cash flows in companies admitted to the Tehran Stock Exchange.
Methodology: In order to achieve the research purpose, the data of 106 companies listed in the Tehran Stock Exchange from 2006 to 2016 were examined. To test the research hypotheses, the regression approach with combined data, as well as nonlinear least squares regression analysis in the form of simultaneous equations system and also Mishkin (1983) test have been used.
Findings: The results obtained show that operating earnings are persistence and that future earnings can be predicted based on current earnings trends. Also, the results showed that the persistence of the cash component of the earnings was greater than the accrual component. However, from a market perspective, investors exhibit greater reliance on accruals compared to the cash component of the earnings. Finally, there is a significant difference between the persistence of earnings and the components of the earnings estimated by the investors and the true persistence of the earnings and earnings components.
Conclusion: From the users' point of views, earnings and their components are overpriced and considered in predictions. This could indicate that the market is not adequately aware of the persistence of earnings and the components of current earnings in future profitability.
Knowledge acquisition: Today, accounting information systems play a very important role in the workflow of organizations. They have a pivotal role in the economic environment of the countries. Any type of research on how accounting information influences the broad range of decision-makers in companies helps to better understand the role of this information and the need for more and better disclosure of it. The findings of this study emphasize the importance of accurate analysis of the persistence and pricing of earnings, accruals, and operating cash flows when assessing the financial performance of companies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • accruals
 • Persistence of earnings
 • Operating cash flow
 • Pricing of earnings
 

 1. افلاطونی، عباس، (1395)، توان پایین سهامداران در پردازش اطلاعات و نقش آن در قیمت­گذاری نادرست سهام شرکت­ها، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 9 (30): 55-66.
 2. باباجانی، جعفر و عظیمی یانچشمه، مجید، (1391)، اثر قابلیت اتکای اقلام تعهدی بر بازده سهام، مجله پژوهش­های حسابداری مالی، 12 (2): 83-100.
 3. بولو، قاسم؛ قربانی، علی اصغر و رضایی پیته نوئی، یاسر، (1391)، تأثیر چرخه عملیاتی شرکت­ها بر پایداری اقلام تعهدی سود، دانش حسابرسی، 12 (46): 34-47.
 4. پورزمانی، زهرا؛ جهانشاد، آزیتا و کاشانی، محمود، (1391)، پایداری سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر قابلیت اتکای اقلام تعهدی، فصلنامه پژوهش­های مدیریت، 23 (1 و 2): 57-66.
 5. حساس یگانه، یحیی؛ اسدنیا، جواد و حاجی­زاده، سعید، (1392)، تأثیر مالکیت نهادی بر ارزش‌گذاری اقلام تعهدی در شرکت­ها، مجله بررسی­های حسابداری، 1 (1): 44-63.
 6. حقیقت، حمید و ایرانشاهی، علی اکبر، (1389)، بررسی واکنش سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به جنبه­های پایداری اقلام تعهدی، مجله پژوهش­های حسابداری مالی، 2 (3): 31-48.
 7. دستگیر، محسن؛ سروش­یار، افسانه و احمدی، سعید علی، (1392)، ارزیابی تأثیر تغییرات غیرعادی وجه نقد در پایداری سود و کارایی بورس اوراق بهادار تهران در تشخیص ویژگی­های پایداری اجزای سود، دانش حسابداری، 4 (13): 7-27.
 8. زاهدی، جواد، (1386)، بررسی رابطه بین قابلیتاتکایاقلامتعهدیوپایداریسود در شرکت‌هایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
 9. عباس­زاده، محمدرضا؛ کاظمی، محبوبه و آزاد، عبداله، (1390)، بررسی تحلیلی توانایی اجزای تعهدی و نقدی سود در پیش­بینی سودهای غیرعادی و ارزش بازار سهام، مجله دو فصلنامه اقتصاد پولی مالی (دانش و توسعه سابق)، 1 (1): 1-22.
 10. فرج­زاده دهکردی، حسن؛ بلالی، حسن و محمدی، عباس، (1394)، تأثیر قابلیت اتکای اقلام تعهدی بر پایداری سود و قیمت­گذاری سهام، دانش حسابرسی، 15 (60): 115-138.
 11. قربانی، عالیه و سروش یار، افسانه، (1396)، تأثیر قابلیت مقایسه سود و اجزای نقدی و تعهدی آن بر عدم تقارن اطلاعاتی، دانش حسابداری مالی، 4 (3، پیاپی 14): 143-160.
 12. کردستانی، غلامرضا و مجدی، ضیاء­الدین، (١٣٨٦)، بررسی رابطه بین ویژگی­های کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 14 (48): 85-104.
 13. گنجی، حمیدرضا و اسکندری، قربان، (1393)، واکنش بازار سرمایه به اقلام تعهدی، جریان نقد آزاد و خالص دارایی­های عملیاتی در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابرسی، 14 (57): 173-190.
 14. نیک­کار، جواد؛ خدادادی، ولی؛ سینایی، حسنعلی و فرازمند، حسن، (1397)، بررسی واکنش رفتاری بازار سهام بر اساس شکست روندهای افزایشی بلندمدت و کوتاه­مدت معیارهای عملکردی شرکت در زمان کاهش سود نقدی، دانش حسابداری مالی، 5 (2، پیاپی 17): 35-58.
 15. هاشمی، سید عباس؛ حمیدیان، نرگس و ابراهیمی، خدیجه، (1392)، بررسی نابهنجاری اقلام تعهدی با درنظر گرفتن ریسک ناتوانی مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه حسابداری مالی، 5 (19): 1-20.
 16. همتی، حسن؛ پرتوی، ناصر و حبیبی، مرتضی، (1391)، بررسی پایداری اجزای نقدی سود، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 4 (15): 60-83.