بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و حق‌الزحمه حسابرسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه کردستان

2 حسابداری- دانشگاه کردستان- سنندج- ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و حق‌الزحمه حسابرسی با تأکید بر مالکیت دولتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
روش: به‌منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 84 شرکت از میان شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های1390 تا 1396 به روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک و در مجموع 588 سال - شرکت جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شد. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره و روش حداقل مربعات معمولی استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و حق‌الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم‌چنین نتایج نشان داد که مالکیت دولتی تأثیر منفی و معناداری بر رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی و حق‌الزحمه حسابرسی دارد.
نتیجه‌گیری: از آن‌جایی که مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت یک مفهوم تازه می‌باشد و فقدان یک چارچوب قانونی برای افشای آن است، تلاش حسابرسی بیشتر مورد نیاز است که منجر به افزایش حق‌الزحمه حسابرسی می‌شود. همچنین شرکت‌هایی که مالکیت دولتی بیشتری دارند، به دلیل استفاده کم‌تر از افشا مسئولیت اجتماعی، تلاش و ریسک حسابرس کمتر خواهد بود که منجر به کاهش حق‌الزحمه حسابرسی می‌شود.
دانش‌افزایی: پژوهش حاضر با بررسی تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت بر حق‌الزحمه حسابرسی با تأکید بر مالکیت دولتی، می‌تواند برای ادبیات موجود دانش‌افزایی داشته باشد و تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی در ارزیابی ریسک حسابرسی برای تعیین حق‌الزحمه حسابرسی را آشکار کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between of Corporate Social Responsibility Disclosure and Audi Fees

نویسندگان [English]

  • Reza Jamei 1
  • Ghasem Najafi 2
1 accounting-university of kurdistan-sanandaj-iran
2 Accounting- University of Kurdistan- Sanandaj- Iran
چکیده [English]

Objective: This study is to identify the relationship between of corporate social responsibility disclosure and audi fees with emphasis on government ownership in listed companies in Tehran stock exchange.
Methods: In order to achieve the purpose and by systematic elimination sampling method, 84 firms selected as a final sample during 2012 to 2018 which in general 588 firm-years observation are considered in analysis of hypotheses.To test hypotheses, multivariable regression model and ordinary least squares method were used.
Results: Findings of the study show that there is a positive and significant relationship between the corporate social responsibility disclosure and audit fees. The results also showed that government ownership has a negative and significant effect on the relationship between corporate social responsibility and audit fees.
Conclusion: Since the concept of corporate social responsibility is a new concept and a lack of a legal framework for disclosure, more audit work is required, leading to an increase in audit fees. In addition, companies that have more government ownership, due to less use of disclosure of social responsibility, will lower the auditor's efforts and risk, which will result in lower audit fees.
Knowledge: The present study examines the impact of disclosure of corporate social responsibility on audit fees with an emphasis on state ownership, can be available for existing literature, and reveal the impact of disclosure of social responsibility in assessing audit risk for determining audit fees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit fees
  • Corporate social responsibility
  • government ownership
1. احمدپور، احمد و فرمانبردار، مریم، (1396)، ﺑﺮرﺳﯽراﺑﻄﻪی ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ، ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ و ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم، مطالعات حسابداری و حسابرسی، 6 (24): 23-38.

2. ایمانی، پدرام و حاجیها، زهره و امیرحسینی، زهرا، (1396)، آزمون تاثیر پایداری سود و سودآوری بر سطح افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، حسابداری مدیریت، 10(33): 73-88.

3. برزگر، قدرت­اله و اسکو، وحید و تاکر، رضا، (1395)، بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مسئولیت اجتماعی شرکتی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی­های حسابداری، 3(4): 21-44.

4. پورعلی، محمدرضا و حجامی، محدثه، (1393)، بررسی رابطه بین افشا مسئولیت اجتماعی و مالکیت نهادی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 3(10): 133-150.

5. حاجیها، زهره و سرافراز، بهمن ، (1393)، بررسی رابطه بین مسئولیت­پذیری اجتماعی شرکت­ها و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش­های تجربی حسابداری، 4 (4): 105-123.

6. حساس یگانه، یحیی و برزگر، قدرت اله، (1393)، مبانی نظری مسئولیت اجتماعی شرکتها و پارادایم تحقیقاتی آن در حرفه حسابداری، حسابداری مدیریت، 7 (22): 109-133.

7. خدادادی، ولی و قربانی، رامین و خوانساری، نیکو، (1393)، بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر حق­الزحمه حسابرسی، بررسی­های حسابداری و حسابرسی،21 (1): 57-72.

8. خدادادی، ولی و قلمبر، محمدحسین و چراغی­نیا، علی، (1395)، ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد و ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ، دانش حسابداری مالی، 3 (1): 111-133.

9. داروغه حضرتی، فاطمه و پهلوان، زهرا، (1392)، رابطه بین کیفیت گزارش حسابرسی و حق­الزحمه حسابرسی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، حسابداری مدیریت، 5(14): 13-24.

درخشی، رضا و بادآور نهندی، یونس و برادران حسن زاده، رسول، (1394)، تأثیر ساختار مالکیت و ساختار مالی بر حق الزحمه حسابرسی، دانش حسابرسی، 15 (60): 93-113.

دریائی، عباسعلی؛ شهرابی، فاطمه (1397). نقش تعدیل­گر مالکیت دولتی بر رابطه بین مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکت. پژوهش­های کاربردی در گزارشگری مالی، 7(1)، صص 111-142.

رجبی، روح­اله و محمدی خشوئی، حمزه، (1387)، هزینه­های نمایندگی و قیمت­گذاری خدمات حسابرسی مستقل، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 15 (4): 35-52.

صالحی، مهدی و موسوی شیری، محمود و سدیرنوغانی، حجت، (1392)، بررسی رابطه­ حق­الزحمه حسابرس و عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، حسابداری مالی، 5(20): 1-21.

علوی طبری، سیدحسین و روح الله، رجبی و منصوره، شهبازی، (1390)، رابطه نظام راهبری و حق­الزحمه حسابرسی مستقل، دانش حسابداری، 2(5): 75-101

.ناطقی، سمیرا و مهرانی، کاوه و تحریری، آرش، (1397)، مروری بر پژوهش­های حسابرسی در ایران، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 25 (1)، 159-179.

نیکبخت، محمدرضا و بزرگ اصل، موسی و آزادی، کیهان، (1395)، ارائه مدلی جامع برای قیمت­گذاری خدمات حسابرسی با استفاده از منطق فازی، دانش حسابداری مالی، 3(3): 97-116.