دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 19، زمستان 1397، صفحه 1-225 
2. مدلسازی پیش بینی وجه نقد آتی

صفحه 25-48

احمد احمدی؛ فرزانه نصیرزاده؛ محمدرضا عباس زاده