دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 18، پاییز 1397، صفحه 1-181 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی تأثیر ادراک اخلاقی و شهود بر قضاوت اخلاقی حسابداران نسبت به هشداردهی تخلفات مالی در بخش عمومی

صفحه 1-24

مجید گلدوست؛ قدرت الله طالب نیا؛ علی اسماعیل زاده مقری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ رمضانعلی رویایی


3. بررسی تأثیر نقاط ضعف کنترلهای داخلی بر عملکرد و ارزش شرکت

صفحه 45-68

علی ابراهیمی کردلر؛ وحید حسن بیگی؛ محمد غواصی کناری


4. تأثیر تهدیدها بر استقلال حسابرسان

صفحه 69-80

سمیه سلیمانی؛ محمدرضا شورورزی؛ زهرا نوری توپکانلو