تأثیر بحران مالی بر احتمال گزارشگری متقلبانه و ارزش سهام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گنبد کاوس

2 مربی/ دانشگاه سمنان

3 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران؛ حسابرس (وظیفه)، دیوان محاسبات استان گلستان، ایران.

چکیده

شرکت‌هایی که دچار بحران مالی می گردند با کاهش سودآوری و در نتیجه کاهش ارزش سهام مواجه می‌باشند، مدیران این شرکت‌ها ممکن است استفاده از اقلام تعهدی را افزایش دهند تا بتوانند سود را مدیریت نموده و مانع از کاهش بیش از حد سود شرکت گردند و یا ممکن است مدیران به این نتیجه برسند که استفاده از اقلام تعهدی نمی‌تواند شرکت را از بحران مالی خارج نماید و امکان شناسایی سود را ایجاد نماید، بنابراین در چنین حالتی انگیزه‌های مدیران برای استفاده از اقلام تعهدی و مدیریت سود کاهش می‌یابد و احتمال گزارشگری متقلبانه کاهش می‌یابد. از این رو، با توجه به اینکه در شرایط بحران مالی ممکن است مدیران تصمیم‌های متفاوتی را در رابطه با مدیریت سود و انجام فعالیت‌های متقلبانه اتخاذ نمایند، هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین اثر بحران مالی بر احتمال گزارشگری متقلبانه و ارزش سهام می‌‌باشد. نتایج پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره و روش داده‌های تابلویی با اثرات ثابت بر روی 174 شرکت در دوره زمانی 1389 تا 1394، نشان داد که بحران مالی اثر منفی و معناداری بر هر سه متغیر احتمال تقلب، مدیریت سود و ارزش سهام دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Financial Crisis on The probability of Fraudulent Reporting and Stocks Value

نویسندگان [English]

  • ALI Karshenaan 1
  • ali bahraminasab 2
  • reza mamashli 3
1 Gonbad Kavous University
2 , Semnan University
3 MSc., Semnan University, Semnan, Iran; Auditor (Duty), supreme audit court of Golestan Province
چکیده [English]

The companies which getting in to financial crisis, deals with earning decrease and as a result, share value decrease. Company managers' may increase accruals' uses to be able to manage the earning and to prevent the more decrease on company profit. Or maybe managers come to know that using the accruals will not take out the company from crisis conditions and make possible the profit identification. Therefore, in such conditions, managers' motivation to utilize the accruals and earning management will decrease and possibility of fraudulent reporting will decrease. While managers' making various decisions in financial crisis conditions regarding earning management and fraudulent activity. The main purpose of the present research is determining the impact of financial crisis on probability of fraudulent reporting and stock value. The research findings by multivariate regression method and panel data fixed effect approach for 174 stock market listed companies during 1389–1394 indicates that financial crisis has negative and significant effect on all three variables including probability of fraudulent, earning management and stock value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Crisis
  • Earning management
  • Probability of fraudulent
  • Stock Value