رقابت اعلامیه‌های سود؛ بررسی تئوری صف‌بندی رفتار سرمایه‌گذاران در تحلیل اخبار پیش‌بینی سود شرکت‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابود

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تئوری صف‌بندی برای رفتار سرمایه‌گذاران در مواجهه با تراکم انتشار اعلامیه‌های سود فصلی شرکت‌ها در یک روز می‌باشد. براین اساس از دو سنجه برای صف‌بندی اعلامیه‌های سود بهره گرفته شده است: 1) معیارهای قابل رؤیت بودن شرکت‌ها و 2) هزینه پردازش اعلامیه‌های سود. این نوشتار براساس روش استاندارد مطالعات رویداد پژوهـی است که بر اساس اطلاعات منتشره از سوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی سال‌های 1389 تا 1394 با نمونه انتخابی شامل 202 شرکت و 4777 اعلامیه سود انجام پذیرفته است. آزمون فرضیه‌های پژوهش با استفاده از رگرسیون ترکیبی با برآوردگر حداقل مربعات خطا انجام پذیرفته است. نتایج حاکی از وجود محتوای اطلاعاتی اعلامیه‌های سود در بورس اوراق بهادار تهران و واکنش بازار به تراکم اعلامیه‌های سود منتشره در یک روز خاص می باشد. همچنین اعلامیه سود شرکت‌هایی که در یک روز اقدام به انتشار اطلاعیه‌های سود فصلی می‌نمایند و از نظر 4 شاخص، هزینه تبلیغات، اندازه شرکت، حجم معاملات و جمع اقلام تعهدی نسبت به سایر شرکت‌های منتشر کننده در همان روز بالاتر هستند، سبب انتقال سود غیرمنتظره ناشی از واکنش بازار از پنجره اعلام سود به بازه بعد از اعلام سود می‌شوند. ضمن آنکه دو شاخص اقلام تعهدی اختیاری و تعداد اقلام درآمد نیز تأثیری بر صف‌بندی اعلامیه‌های سود ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Competing Earnings Announcements; Study of queuing theory of Investor behavior in the Analysis of Earnings Announcements

نویسندگان [English]

  • mahmoud Lari Dashtbayaz 1
  • Mohammad Hossein ZolfagharArani 2
  • kimia akrami 3
1 1. Assistant Professor of Accounting., Faculty of Administrative and Economic science, University of Ferdowsi of Mashhad, Iran
2 Ph.D. Student of Accounting, Faculty of Administrative and Economic science, University of Ferdowsi of Mashhad, Iran
3 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابود
چکیده [English]

The purpose of this paper is to examine queuing theory for investors' behavior facing publication congestion of quarterly announcements of companies' earnings in a day. Accordingly, two measures have been used for queuing of earnings announcements: 1.The visibility of companies; 2. the cost of earnings announcement processing. According to the standard method of the event research, this study has been conducted based on the information released from approved companies in Tehran Stock Exchange, in the period 2010 to 2015, with a selective sample of 202 companies and 4777 earnings announcements. Research hypotheses' test has been performed using generalized panel and regression estimators. The results indicate information content of earnings announcements in Tehran Stock Exchange and the influence of some earnings announcements on the market reaction issued in a specific day. Moreover, the earnings announcements of the companies which issue the quarterly earnings announcements during the day, along with higher rates in four indices including cost of advertising, company size, the volume of exchanges and total accruals rather than other companies in the same day, cause unexpected transfer of earnings due to market's reaction from the earnings announcement window into the period after the earnings announcement. Meanwhile, two indicators, discretionary accrual and the number of income items, have no effects on the queuing of earnings announcements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings Announcement
  • Queuing of Earnings Announcements
  • Unexpected Interest
  • Unusual Revenue