ارائه مدل رابطه اعتماد اجتماعی و نگهداشت وجه نقد: آزمون نظریه‌های ذخیره احتیاطی و نمایندگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 گروه حسابداری، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران.

چکیده

وجه نقد از عوامل مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. عوامل متعددی بر میزان نگهداشت وجه نقد تاثیرگذار است که یکی از این عوامل، اعتماد اجتماعی است. در خصوص چگونگی تاثیر اعتماد اجتماعی بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها، دو نظریه رقیب در ادبیات مالی و حسابداری مطرح شده است. از یک‌سو، نظریه ذخیره احتیاطی وجه نقد بیان می‌کند شرکت‌هایی با سطح اعتماد اجتماعی بالا، کمتر از سایر شرکت‌ها اقدام به نگهداشت وجه نقد می‌نمایند. از سوی دیگر، بر اساس نظریه نمایندگی رابطه مثبت بین سطح اعتماد اجتماعی و میزان وجه نقد نگهداری شده شرکت پیش‌بینی می‌شود. بنابراین پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری به بررسی رابطه بین سطح اعتماد اجتماعی با میزان نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها می‌پردازد. بدین منظور، برای سنجش میزان نگهداشت وجوه نقد شرکت از دو مدل اپلر و همکاران (1999) و اوزکان و اوزکان (۲۰۰۴) و همچنین برای اندازه‌گیری سطح اعتماد اجتماعی از پرسشنامه صفاری نیا و شریف (1389) استفاده گردید. پرسشنامه مذکور برای مدیران مالی 116 شرکت ارسال گردید که در نهایت، مدیران مالی 82 شرکت به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند و در تحلیل‌های آماری لحاظ شدند. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل‌قبول مدل‌های اندازه گیری و ساختاری پژوهش، مطابق با پیش‌بینی نظریه نمایندگی، نتایج نشان می‌دهد که اعتماد اجتماعی باعث افزایش سطح نگهداشت وجه نقد شرکت می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model for association between social trust and cash holding: A test of agency and precautionary savings theories

نویسندگان [English]

  • Yasser Rezaei pitenoei (Ph.d) 1
  • mehdi safari gerayli 2
1 Assistant Professor of accounting, University of Guilan, Rasht, Iran.
2 Department of accounting,Bandargaz Branch, Islamic Azad University, Bandargaz,Iran
چکیده [English]

Cash is a vital and crucial element of any economic entities. Various factors can affect the level of cash holding, among which social rust is of paramount importance. Two competing theories have been discussed in the accounting and finance literature with respect to the effect of social trust on the level of corporate cash holding. On the one hand, Precautionary Savings Theory maintains that firms with high level of social trust are less likely to hold cash in comparison to other firms. On the other hand, agency theory predicts a positive association between the level of social trust and cash holdings. Therefore, the current study aims at investigating the relationship between the level of social trust and corporate cash holdings using structural equation modeling approach. To this end, the models developed by Opler et al. (1999) and Ozkan and Ozkan (2004) were employed to calculate the level of cash holding. In addition, Saffarinia and Sharifi’s (2010) questionnaire was used to assess the level of social trust. The questionnaire was sent to the financial managers of 116 firms, among which 82 ones answered it back. Having ensured the goodness-of-fit of the research models, and according to the predictions made by the agency theory, the results reveal that social trust contributes to the rise of corporate cash holding level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social trust
  • Cash Holding
  • Precautionary savings theory
  • Agency Theory