مدلسازی پیش بینی وجه نقد آتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

هدف این پژوهش دستیابی به یک مدل مناسب برای پیش بینی دقیق تر وجه نقد آتیشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، می باشد. بدین منظور اطلاعات 250 شرکت در دوره زمانی سالهای 1383 الی 1395 در نظر گرفته شد. ابتدا با استفاده از یک پژوهش اکتشافی و نظرسنجی از خبرگان، متغیرهای اثرگذار بر پیش بینی وجه نقد مشخص شدند. این متغیرها به دو دسته، متغیرهای مبتنی بر عملیات شرکت (نرخ رشد فروش، چرخه عمر واهرم مالی) و متغیرهای مبتنی بر ساختار بازار و اقتصاد (چرخه های تجاری، تحریمهای اقتصادی و مالی و نوسان نرخ ارز) تقسیم و مرحله به مرحله به مدل بنیادی بارت، کرام و نلسون اضافه ومدلهای حاصله به روش گشتاورهای تعمیم یافته برازش داده شدند. در نهایت، از بین همه مدلها، مدل بهینه و نهایی، مدلی بود که کمترین خطای پیش بینی را ارائه داد. سپس، اثر چرخه عمر بر فرایند پیش بینی وجه نقد آتی شرکتها بررسی و مشخص شد، شرکتهای بالغ از خطای پیش بینی وجه نقد کمتری نسبت به شرکتهای درحال رشد یا در حال افول برخوردارند. نتایج نشان می دهد، منظور نمودن متغیرهای اثرگذار بر پیش بینی می تواند منجر به افزایش دقت و کاهش خطای پیش بینی وجه نقد گردد. از سوی دیگر، قرارداشتن شرکتها در دوره های متفاوت چرخه عمر می تواند بر توانایی پیش بینی وجه نقد آنها موثر باشد و لذا بهتر است در مدلهای پیش بینی، ناهمگنی شرکتها با توجه به چرخه عمر آنها درنظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model Designing for Prediction of Future Cash Flow By Using Exploratory Research Method and Experts Survey

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ahmadi 1
  • Farzaneh Nasirzadeh 2
  • Mohammadreza Abbaszadeh 2
1 Phd Candidate, Accounting Department, Faculty of economics and administrative sciences, Ferdowsi University of mashhad, Iran
2 Associate Professor, Accouniting Department, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to achieve an optimal model to predict future cash flow in firms accepted on Tehran Stock Exchange. So, the information of 250 companies during 2004 to 2016 were considered. At first, by using exploratory research and an experts survey, effective variables were identified. These variables are divided into two groups, firm operation based (Sale growth rate, Life cycle and financial leverage) and market and economy based (sanctions, business cycles and currency fluctuation) and they added to BCN model and the model estimated with generalized momentsstep by step. By considering these variables, the optimal and final model provided the least predictive error. Then, the effect of life cycle on future cash flow prediction of firms was analyzed and found that mature firms have less future cash flow prediction error than growing or declining ones. This conclusion implies that, considering the effective variables can lead to increase in the accuracy and reduce the forecasting error. In the other hand, the inclusion of companies in different life cycles can be effective in predicting their cash flow. Therefore, considering the heterogeneity of firms can also effective on prediction of future cash flow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sale growth rate
  • life cycle
  • Exploratory Research
  • Experts Survey