بررسی تأثیر بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر بر عدم تقارن اطلاعاتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

3 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر بر عدم تقارن اطلاعاتی انجام شده است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این مسأله است که آیا بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می‌شود؟. در این راستا به نظر می‌رسد زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر به عنوان یک تکنولوژی اطلاعاتی نوین، می‌تواند فرآیند تحصیل و شفافیت اطلاعات مالی را بهبود ببخشد. وجه تمایز این پژوهش نسبت به پژوهش‌هایی که تا‌‌‌کنون در ایران در این زمینه انجام شده، خارج شدن از حوزه تحقیقات کیفی و انجام پژوهش کمی می‌باشد. انتظار می‌رود نتایج پژوهش به درک عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی کمک شایانی نماید. بر این اساس نمونه-ای مشتمل بر 158 شرکت انتخاب شده‌اند و برای یک دوره هشت ساله (1388 تا 1395) مورد آزمون قرار‌ گرفته است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ بررسی رابطه متغیرها همبستگی است و به‌ منظور تجزیه ‌و ‌تحلیل داده‌ها از رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده‌های پنل استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین بکارگیری زبان گزارشگری ‌تجاری توسعه‌پذیر و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی معنی‌دار وجود دارد. بنابراین می‌توان ادعا نمود که بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Using Extensible Business Reporting Language on Information Asymmetry

نویسندگان [English]

  • zeynab zahmatkesh 1
  • mahmoud moeindein 2
  • mahdi nazemiardakani 3
1 PhD student, Department of Accounting, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
2 دانشیار، گروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the effect of the use of Extensible Business Reporting Language. the present study seeks to answer whether the use of Extensible Business Reporting Language leads to a reduction in information asymmetry? . in this regard, Extensible Business Reporting Language as a new information technology can improve the process of education and transparency of financial information. the main aim of this research is to study the research that has been conducted so far in iran that qualitative research is conducted and quantitative research is conducted. the results of the study are expected to contribute to understanding the moderating factors of information asymmetry. on this basis, a sample of 158 companies were selected and tested for an eight - year period (2009-2016). the research method is applied in terms of objective purpose and in terms of investigating the variables of variables, and in order to analyze the data from multiple regression based on panel data. the results show that there is a significant negative relationship between the use of Extensible Business Reporting Language and information asymmetry. therefore, it can be claimed that the use of Extensible Business Reporting Language leads to a reduction in information asymmetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extensible business reporting language
  • Information asymmetry
  • usefulness of financial information