نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

عدم‌اطمینان و اطلاعات، مبانی اصلی نظریه عمومی اطلاعات را تشکیل می‌دهند. هسته مرکزی این نظریه، عدم‌اطمینان بوده و اطلاعات به‌عنوان کاهنده عدم‌اطمینان تعریف می‌‌گردد. مطابق دیدگاه اطلاعاتی، کارکرد حسابداری، ارائه اطلاعات و درنتیجه کاهش عدم‌اطمینان است. براین‌اساس، کیفیت محیط اطلاعات داخلی قوی، به‌واسطه کاهش عدم‌اطمینان نسبت به تایید مبلغ مالیات اظهارشده شرکت، به کاهش ریسک مالیاتی می‌انجامد. در این پژوهش، با تبیین تفاوت مالیات ابرازی و قطعی به‌عنوان ریسک مالیاتی براساس نظریه عمومی اطلاعات، رابطه بین کیفیت محیط اطلاعات داخلی با ریسک مالیاتی شرکت‌ها براساس روش رگرسیون چندمتغیره بررسی شده است. یافته‌های پژوهش با استفاده از اطلاعات136شرکت طی سال‌های1387تا1394 نشان می‌دهد که عدم‌اطمینان محیطی ریسک مالیاتی شرکت را افزایش می‌دهد. همچنین کیفیت سود، دقت پیش‌بینی سود، کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی ریسک مالیاتی را کاهش می‌دهد. افزون‌براین، کیفیت راهبری شرکتی بر کمینه‌سازی ریسک مالیاتی شرکت‌ها موثر است. بهترین مسیر در روش درخت تصمیم فازی نیز بیانگر اهمیت عدم‌اطمینان محیطی، دقت‌ پیش‌بینی سود، کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی در کمینه‌سازی ریسک مالیاتی براساس ترکیب مهم‌ترین مولفه‌های کیفیت محیط اطلاعات داخلی می‌باشد. این یافته‌ها برای ارزیابی ریسک مالیاتی شرکت‌ها و شناسایی مودیان پرریسک قابل استفاده است. همچنین، به مدیران شرکت‌ها پیشنهاد می‌شود برای کاهش ریسک مالیاتی، کیفیت محیط اطلاعات داخلی را بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Best Pattern for Corporate Tax Risk Reduction Based on Internal Information Environment Quality (IIEQ) Factors- Applied Approach to Fuzzy Decision Tree Method

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Sari 1
  • Hosein Etemadi 2

1 Assistant Professor, Department of Accounting, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

2 Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Uncertainty and information are the basis of the general information theory. Uncertainty is the core of this theory and information is defined as uncertainty reducing. According to the information view, the accounting function is to provide information and thus reduce uncertainty. So, IIEQ results in tax risk reduction due to it’s reduction in uncertainty about the company's declared tax. In this research, by explaining the difference between the declared and the certain tax amount as the tax risk indicator, the relationship between IIEQ and corporate tax risk was investigated in a multivariable regression method. The research findings, using 136 companies information during 2008-2016, show that environmental uncertainty increases the company's tax risk. Also income quality, income forecast accuracy, financial reporting quality and transparency reduce the tax risk. In addition,corporate governance quality is effective for tax risk reduction. On the other hand, the best path in fuzzy decision tree method indicates the importance of environmental uncertainty, income forecast accuracy, financial reporting quality and transparency in tax risk reduction based on the combination of the most important IIEQ factors. The research findings can be used to assess the companies’ tax risk. It is also suggested to the company’s directors to improve the IIEQ for reducing tax risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Uncertainty
  • Information theory
  • Fuzzy decision tree
  • Tax avoidance
  • Management