دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 15، زمستان 1396، صفحه 1-137 

مقاله پژوهشی

1. تاثیر پیچیدگی و پویایی محیطی بر رابطه مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی

صفحه 1-23

محمدعلی آقایی؛ وحید احمدیان؛ میرسعید سفیدگران