دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 12، بهار 1396، صفحه 139-1 

مقاله پژوهشی

1. الگوی مدیریت سود در چرخه عمر شرکت

صفحه 22-1

حمیده اثنی عشری؛ مهدی نادری نور عینی