تاثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر ارزش شرکت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه

2 دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه حسابداری

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر ارزش شرکت است. معیار ارزش شرکت بازده تعدیل شده براساس ریسک و نوسان بازده است. برای اندازه گیری اطمینان بیش از حد مدیریتی از دو معیار نسبت مخارج سرمایه ای ومازاد سرمایه گذاری استفاده شده است. در این راستا داده های 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازده زمانی 1388 الی 1394 آزمون شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره به روش داده‌های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌‌دهد که اثراطمینان بیش از حد مدیریتی بر بازده تعدیل شده بر اساس ریسک مثبت و معنی دار است. همچنین نتایج مؤید آن است که اطمینان بیش از حد مدیریتی بر نوسان بازده با استفاده از معیار نسبت مخارج سرمایه ای از لحاظ آماری تأثیر معناداری ندارد ولی با استفاده از معیار مازاد سرمایه‌گذاری مثبت و معنی دار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of CEO Overconfidence On Firm Value

نویسندگان [English]

  • Daruosh Foroghi 1
  • narges moazeni 2
1  Associate Professor of Accounting, University of Isfahan, IRAN
2 department of accounting, university of isfahan
چکیده [English]

The purpose of this study is investigating the effect of managerial overconfidence on firm value stock by two indices based on risk-adjusted return and volatility is measured. Based on risk-adjusted return over the benchmark yield differential Jensen and stock return volatility is measured as the standard deviation of stock returns. The overconfidence management based on the ratio of capital expenditure and investment surplus is calculated. A sample of 90 companies selected by systematic elimination method from the companies listed in Tehran stock exchange during the years of 2010-2016. To estimate research hypothesis, weighted least squares and panel methods were used. The results of the research hypotheses testing indicated that the effect of managerial overconfidence on risk- based adjusted return is positive and significant. The results also show that managerial overconfidence has no significant effect on volatility using the ratio of capital expenditure statistically however, it has positive and significant effect by using surplus investment criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CEO Overconfidence
  • Risk adjusted stock return
  • Stock return volatility