کیفیت حسابرسی و تقلب در صورت‌های مالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر کیفیت حسابرس بر بروز تقلب حسابداری انجام شده است. در این پژوهش به بررسی اینکه آیا احتمال بروز تقلب در صورت‌های مالی شرکت‌هایی با کیفیت حسابرس بالاتر کاهش می‌یابد، پرداخته شده است. ‌ به طور کلی، اثر کیفیت حسابرسی بالاتر در کاهش بروز تقلب در صورت‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (48 شرکت متقلب و 48 شرکت غیرمتقلب) طی بازه زمانی 1388 تا 1393 بررسی شده است. برای آزمون فرضیه‌های‌ پژوهش از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که رابطه منفی و معناداری بین اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت، مؤسسه حسابرسی متخصص در صنعت با طول دوره تصدی طولانی و امتیاز وضعیت کنترل و کیفیت حسابرسی با تقلب در صورت‌های مالی وجود دارد. نتایج به طور کلی بیانگر این است که هر چه در شرکت‌ها، کیفیت حسابرسی بالاتر باشد ارتکاب شرکت‌ها به تقلب کمتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Audit Quality and Financial statement fraud

نویسندگان [English]

  • Hossein Etemadi
  • leila abdoli
Associate Professor of Accounting,Tarbiat Modares University (TMU)
چکیده [English]

The main purpose of this study investigates the effect of audit quality in the financial statement fraud . This study investigates whether the risk of fraud in the financial statements of companies with higher audit quality has been reduced . In general , the higher audit quality in reducing the incidence of in the financial statements fraud of companies listed in Tehran Stock Exchange ( 48 companies’ fraud and 48 companies’ non -fraud ) the period 2008 to 2014 were reviewed . To test the hypotheses, research logistic regressions is used . results show a significant negative relationship between the audit firm size, audit industry specialization , the length of the auditor -client relationship , industry specialistaudit firms with long tenure and quality control point with the financial statement fraud which indicates that the Whatever , the higher the quality audit firms committing fraud in the financial statements less .

کلیدواژه‌ها [English]

  • audit quality
  • fraud
  • Financial statement