مقایسه توان توضیحی مدل های پیش بینی بازده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این تحقیق توان توضیحی سه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل سه عاملی و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ مورد مقایسه و آزمون قرار گرفت. دوره زمانی این تحقیق از سال 1382 تا 1394 بوده و در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. نتایج آزمون ونگ نشان داد که تفاوت معنی دار در تبیین بازده توسط مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ وجود دارد؛ ولی تفاوتی در استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل سه عاملی فاما و فرنچ و همچنین در استفاده از مدل های های سه عاملی و پنج عاملی فاما و فرنچ مشاهده نشد. ولی توضیح دهندگی متغیر های مستقل در این مدل ها متفاوت بود. ضریب تعیین تعدیل شده به ترتیب در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ 59، 61 و 62 درصد می باشد. همچنین مشخص شد که سرمایه گذاری بیشتر باعث افزایش بازده سهام می شود. این امر نشان می دهد که با افزوده شدن متغیرهای توضیحی می توان درصد توضیح دهندگی بازده را بالاتر برد و استفاده از مدل پنج عاملی فاما و فرنچ می تواند در توضیح بازده موثرتر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare the explanatory power of predictive models of returns in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mosa Bozorg Asl 1
  • mir sajjad mosajed mousavi 2
1 Academic staff of Allameh Tabataba'i University
2 Ph.D. Student of Financial Management allameh tabataba'i university
چکیده [English]

In this study, the explanation power of the capital asset pricing model, Fama and French three-factor model and the five-factor model are compared and tested. The study period is from 1382 to 1394 and was performed in Tehran Stock Exchange. Vuong test results showed that there are significant differences in explaining the stock return by capital asset pricing model and the five-factor model of Fama and French. However, differences in the use of capital asset pricing model and Fama and French three-factor model and also in the five-factor and three-factor model of Fama and French wasn't observed. But the explanatory power of the independent variable in the models was different. The Adjusted R^2 of the capital asset pricing model, Fama and French three-factor model and five factor model of Fama and French was 59, 61 and 62 percent. It was also found that the higher investing in firm rise stock return. This shows that with the addition of explanatory variables can be explanatory percent higher efficiency and the use of the five-factor model of Fama and French can be more effective in explaining returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fama and French Three-Factor Model
  • Fama and French Five-Factor Model
  • Capital Asset Pricing Model