بررسی تأثیر کیفیت افشاء و کیفیت اقلام تعهدی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

2 مربی حسابداری، دانشگاه پیام نور

چکیده

بر اساس نظریه توازی پویا، شرکت‌ها دارای یک ساختار سرمایه هدف (یا بهینه) هستند که می‌تواند در طول زمان تغییر کند و شرکت‌ها سعی دارند تا ساختار سرمایه واقعی خود به ساختار سرمایه هدف، نزدیک کنند. سرعتی که ساختار سرمایه واقعی یک شرکت به ساختار سرمایه هدف نزدیک می‌شود (سرعت تعدیل ساختار سرمایه) به عوامل مختلف درون‌سازمانی و برون‌سازمانی وابسته است. در این پژوهش، با استفاده از روش داده‌های ترکیبی پویا (با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته) تأثیر کیفیت افشاء و کیفیت اقلام تعهدی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه در 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1383 تا پایان 1394 بررسی شده است. بدین‌منظور، نسبت‌های اهرم دفتری و بازاری به عنوان معیارهای سنجش ساختار سرمایه، به‌کار رفته‌اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که با افزایش در کیفیت افشاء، سرعت تعدیل ساختار سرمایه نیز به صورت معناداری افزایش می‌یابد. با این حال، نتایج بیانگر آن است که افزایش در کیفیت اقلام تعهدی، تأثیر معناداری بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of disclosure quality and accruals quality on capital structure adjustment speed

نویسندگان [English]

  • Abbas Aflatooni 1
  • zahra nikbakht 2
1 Assistant Professor of Accounting, Bu-Ali Sina University of Hamedan
2 Payame Noor University,PO BOX 19395-3697,Tehran,IRAN
چکیده [English]

Based on the dynamic trade-off theory, firms have a target (or optimal) capital structure that can vary over time and the firms tend to close their actual capital structure to the target capital structure. The speed at which the actual capital structure of a firm close to target capital structure (or capital structure adjustment speed) depends on different internal and external factors. Using dynamic panel data approach by generalized method of moments estimator (GMM), this research has investigated the effect of disclosure quality and accruals quality on the capital structure adjustment speed of 108 firms listed in Tehran Stock Exchange during 2004 to 2015. To this end, the book leverage and the market leverage is used as measures of capital structure .The research results show that the increase in disclosure quality increases the capital structure adjustment speed, significantly. However, the results indicate that the increase in accruals quality does not have a significant effect on the capital structure adjustment speed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital structure adjustment speed
  • disclosure quality
  • accruals quality
  • book leverage
  • market leverage