مقاله پژوهشی
1. استفاده از استاندارد‌های بین‌المللی گزارشگری مالی در برنامه آموزشی دانشجویان رشته حسابداری در ایران

اعظم ولی زاده لاریجانی؛ علی رحمانی؛ ملینا بختیاری

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 1-23

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2020.13985.2739

چکیده
  هدف: در این تحقیق میزان دانش دانشجویان رشته حسابداری کشور در خصوص استاندارد‌های بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)، ضرورت کسب شناخت، استراتژی‌ها و روش‌های تدریس استانداردهای مذکور و نیز میزان مجهز بودن سیستم آموزشی کشور نسبت به آموزش آن‌ها از دیدگاه دانشجویان فوق‌الذکر، بررسی شده است. روش: این تحقیق کاربردی و از لحاظ گردآوردی داده‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. تعیین ارزش شرکت با رویکرد مبتنی بر هم افزایی دارایی ها

مریم اقبال؛ فرزانه نصیرزاده؛ رضا حصارزاده

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 25-56

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2020.13418.2714

چکیده
  هدف: بررسی مسئله تجمیع دارایی‌ها از طریق انتگرال چوکت درشرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به منظور تعیین امکان جایگزینی این روش بعنوان تابعی جمع‌ناپذیر و با لحاظ کردن برهم‌کنشی میان دارایی‌ها، برای ارزشیابی شرکت‌ها هدف پژوهش حاضر می‌باشد. روش: در رویکرد پیشنهادی با تقسیم‌بندی دارایی‌های عملیاتی و غیرعملیاتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. ارائه مدل بهبود عملکرد مالی بانک‌ها بر مبنای فناوریهای نوین مالی

فرهاد شاه ویسی؛ شهرام طارمی؛ فرشید خیراللهی؛ علی اصغر طاهر ابادی

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 57-96

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2021.14205.2751

چکیده
  هدف: نوآوری در صنعت مالی موجب توسعه صنایع گردیده که ثمره‌ی آن توسعه اقتصادی است. در عصر حاضر، نیاز به نوآوری در صنعت بانکداری بیش از سایر صنایع خدماتی احساس می‌شود. فناوری مالی صنعت بانکداری را تحت الشعاع خود قرار داده است. با توجه به نقش مهمی که صنعت خدمات مالی در جامعه ایفا می نماید، داشتن چشم انداز از تغییرات بالقوه ای که می تواند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. تأثیر تهدید استقلال ناشی از فشارهای سیاسی بر فرآیند تصمیم‌گیری اخلاقی حسابرسان دیوان محاسبات کشور؛ نقش میانجی شدت اخلاقی

محمد کاشانی پور؛ منصور محمدی

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 97-126

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2021.13029.2666

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر فشارهای سیاسی به عنوان یکی از عوامل تهدید کننده استقلال حسابرسان بخش عمومی بر فرآیند تصمیم‌گیری اخلاقی حسابرسان دیوان محاسبات کشور با در نظر گرفتن نقش میانجی شدت اخلاقی است. روش: جامعه آماری پژوهش متشکل از حسابرسان دیوان محاسبات کشور است و داده‌های مورد نیاز از طریق تعداد 289 پرسشنامه جمع‌آوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی و ساختاری مدیریت بر نحوه ایفای مسئولیت های اجتماعی شرکت ها: با تأکید بر مدل های داده‌کاوی و تحلیل پوششی داده ها

محسن لطفی؛ کریم قادرزاده

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 127-153

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2021.13490.2699

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مجموعه‌ای از ویژگی‌های شخصیتی(شامل: کوته‌بینی، خوش‌بینی و محافظه‌کاری) و ساختاری مدیریت(شامل: استقلال هیئت مدیره، تنوع جنسیتی، ثبات و توانایی مدیریت) بر نحوه ایفای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها بوده است. روش: به منظور دستیابی به هدف پژوهش، داده‌های 155شرکت پذیرفته شده در‌ بورس اوراق بهادار تهران، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی کیفیت گزارشگری مالی بر مبنای ویژگی‌های حسابرسی در زمان عرضه اولیه

ناصر کلباسی؛ نگار خسروی پور

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 155-177

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2021.12385.2613

چکیده
  هدف: مشکلات نمایندگی در نتیجه تضاد منافع میان مدیران و سهامداران، ایجاد می‌شود. حسابرسی به عنوان راهکاری کارآمد برای محدود کردن اختیارات مدیران در روابط قراردادی محسوب می‌شود. در این مقاله، هدف بررسی الگوسازی کیفیت گزارشگری مالی بر مبنای ویژگی-های حسابرسی در زمان عرضه اولیه است. روش: تحقیق حاضر بر اساس هدف، از نوع توصیفی و بر اساس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. موجودی کالا و حق‌الزحمه‌ حسابرسی: واکاوی یک معما

محسن ایمنی؛ حامد آراد؛ فرشته امیریان

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 179-210

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2021.13851.2730

چکیده
  هدف: حق‌الزحمه حسابرسی، تابعی از ریسک ذاتی است. با توجه به نقش موجودی‌کالا بر سود قابل گزارش، تلاشهای حسابرسی درزمینۀ اثبات ادعاهای مربوط بیشتر میشود و درنتیجه با افزایش ساعات حسابرسی، حق‌الزحمه حسابرسی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. لذا هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط معماگونه میان موجودی ‌کالا با حق‌الزحمه‌ حسابرسی است. روش: 104 ...  بیشتر