به استحضار نویسندگان می رساند هزینه بررسی و چاپ مقاله در فصلنامه دانش حسابداری مالی به شرح ذیل است 

1- هزینه بررسی اولیه (ارزیابی و داوری مقاله): 100 هزار تومان 

2- هزینه نهایی چاپ مقاله در فصلنامه: 350 هزار تومان 

نویسندگان محترم جهت واریز هزینه: شماره حساب درآمدهای اختصاصی معاونت پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1918956015

شناسه واریزی: 2251897513985