مجله ی دانش حسابداری مالی با هدف توسعه ی دانش حسابداری در کشور و فراهم کردن زمینه ی گسترش ارتباط علمی بین اندیشمندان و صاحبنظران دانشگاهی و حرفه ای و به منظور شناسایی مسائل حسابداری و راه حل یابی آن اقدام به انتشار یافته های جدید در حوزه های حسابداری می نماید. مقالات ارسالی پس از داوری تخصصی و تائید هیئت تحریریه چاپ می شود.فصلنامه دانش حسابداری مالی بر اساس نامه­ی شماره­ی 955/124 مورخه­ی 02/02/1388 اداره­ی کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نامه ی شماره ی 326/3/11/3 مورخه ی 30/03/1390 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر می شود.

این مجله بر اساس نامه­ی شماره­ی52645/3//3 روز 19/09/1392 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تاییدیه شماره 189595/18/3/ روز 15/10/1393 از شماره اول تابستان 1393دارای درجه علمی-پژوهشی است.