اهداف

مجله­ دانش حسابداری مالی با هدف توسعه­ ی دانش حسابداری مالی و موضوعات مرتبط در کشور و فراهم کردن زمینه­ ی گسترش ارتباط علمی بین اندیشمندان و صاحب‌نظران دانشگاهی و حرفه­ای و به منظور شناسایی مسائل حسابداری مالی و راه حل­ یابی آن، اقدام به انتشار یافته ­های جدید در حوزه­ های مختلف حسابداری مالی می­ کند. مقاله ­های ارسالی پس از داوری تخصصی و تأیید هیئت تحریریه چاپ می‌شود.

 

چشم انداز

 

حوزه های اصلی

ردیف

عنوان فارسی

عنوان انگلیسی

حسابداری مالی (Financial Accounting)

1

کیفیت سود و گزارشگری مالی

Financial Reporting Quality &  Earnings

2

مدیریت سود و هموارسازی سود

Earnings Management & Smoothing

3

محافظه کاری

Conservatism

4

کیفیت افشا

Disclosure Quality

5

محتوای اطلاعاتی سود و جریان های نقدی

Information Content of Earnings & Cash Flow

6

چارچوب مفهومی حسابداری

Conceptual Framework Accounting

7

تحقیقات بازار سرمایه  

Capital Market Research

8

شناخت و اندازه گیری در حسابداری

Recognition and Measurement in Accounting

حسابرسی(Auditing)

9

کیفیت حسابرسی

Audit Quality

10

نوع اظهار نظر حسابرسی و گزارش حسابداری

Audit Opinion & Audit Report

11

قضاوت حسابرسی

Audit Judgment

12

استقلال حسابرسی

Audit Independence

13

حق الزحمه حسابرسی

Audit Fee

14

استانداردهای حسابرسی

Auditing Standards

15

تقلب

Fraud

16

کنترل های داخلی و حسابرسی داخلی

Internal Controls & Internal Auditing

17

حسابرسی عملیاتی

Operational Auditing

18

کمیته حسابرسی

Audit Committee

19

ویژگی های موسسه حسابرسی

Audit Firm Properties

مالی شرکتی(Corporate Finance)

24

هزینه سرمایه و اندازه گیری صرف ریسک

Cost of Capital and Risk Premium

25

حاکمیت شرکتی

Corporate Governance

26

ادغام و ورشکستگی و نسبت های مالی

Mergers and Bankruptcy & Financial Ratios

27

سیاست های مالی و تقسیم سود

Financial Policies and  Dividend Policies

28

استراتژی های سرمایه در گردش

Working Capital Strategies

حسابداری بین المللی (International Accounting)

29

بازارهای مالی بین المللی

International Financial Markets  

30

حسابداری بین المللی

International Accounting

31

حسابرسی بین المللی

International Auditing

32

استانداردهای بین المللی حسابداری

International Accounting Standards

سایر حوزه ها

33

حسابداری مالیاتی

Tax Accounting

34

حسابداری رفتاری

Behavioral Accounting

35

مدیریت مالی بخش عمومی

Public Financial Management

36

سیستم های اطلاعاتی حسابداری

Accounting Information Systems

37

زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر

XBRL