شیوه ی تدوین و شرایط پذیرش مقاله

 1-     مقاله در کاغذ A4 ، یک رو (حاشیه از بالا 8/5، پایین 85/4، سمت راست5/4 و سمت چپ 5/4 سانتی متر) با فونت B Badr13، فاصله ی خطوط 75/0، حدود 20 صفحه با نرم افزار  word 2007تایپ شود و از طریق سایت مجله ارسال شود.

2-   مقاله های ارسالی باید دارای بخش های زیر باشد:

1-2-     صفحه ی اول شامل عنوان کامل مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان (نام نویسنده ی عهده دار نامه نگاری ها با علامت ستاره مشخص شود)، رتبه ی علمی ، نام دانشگاه یا محل اشتغال و نشانی کامل نویسندگان است (نشانی کامل نویسنده ی عهده دار نامه نگاری ها، شامل نشانی پستی به همراه کد پستی ده رقمی، شماره تلفن، نمابر و آدرس پست الکترونیک).

2-2- صفحه ی دوم باید اول عنوان و چکیده ی مقاله به زبان فارسی و واژگان کلیدی (حداکثر 5 واژه) باشد. چکیده ی مقاله هم باید دربردارنده ی موضوع مقاله، روش تحقیق، یافته ها و نتیجه گیری (حداکثر 200 کلمه) باشد.

3-2-    صفحه ی سوم باید شامل عنوان مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان، مرتبه ی علمی، موسسه، دانشگاه یا محل اشتغال آنها و چکیده ی مقاله به زبان انگلیسی باشد.

  4-2- صفحه­ی چهارم تا انتهای مقاله، در 5 بخش شامل  (1) مقدمه ، (2) مبانی نظری ، ادبیات و فرضیه ها، (3) روش تحقیق، (4) یافته ها، (5) بحث و  نتیجه گیری (شامل پیشنهادها) ارائه گردد.

 

3-   تمام موارد ماخذ نویسی در متن و کتابنامه بر اساس سیستم بین المللی  APAاست. منابع استفاده شده در متن مقاله، فقط با نوشتن نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحات منبع مورد استفاده در داخل پرانتز ذکر می شود. تمام کلمه های لاتین از جمله نام نویسندگان، با ذکر شماره در متن در بخش یادداشتها قبل از منابع آورده شود. کتابنامه در پایان مقاله به ترتیب الفبا، با شماره و به صورت زیر آورده شود:

1-3-    کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام، (سال انتشار داخل پرانتز)، عنوان کتاب ایتالیک، نام و نام خانوادگی مترجم، محل نشر، ناشر، تاریخ ترجمه، شماره صفحه یا صفحات.

2-3-    مقاله: نام خانوادگی، نام، (سال انتشار داخل پرانتز)، عنوان مقاله ، نام نشریه با حروف ایتالیک، دوره یا جلد، شماره صفحات مقاله در مجله (از ص تا ص).

4-   مقالات غیر مرتبط  با موضوع مجله و مقالات ترجمه شده مورد داوری قرار نمی گیرد.

5-   مقاله نباید قبلا در مجله یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی داخل یا خارج کشور چاپ شده ویا همزمان به مجله ی دیگری ارسال شده باشد.

6-   مجله در ویرایش مقاله ها بدون تغییر در محتوای آن آزاد است و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.

7-   مسؤولیت مطالب بر عهده ی نویسنده ی مقاله است.