شیوه ی تدوین و شرایط پذیرش مقاله

  • مقاله با فونت B Badr13، فاصله­ ی خطوط 75/0، حدود 20 صفحه با حاشیه از بالا، پایین، سمت راست و چپ 5/2 سانتی متر با نرم افزار ورد 2007 تایپ و صرفا از طریق سایت مجله ارسال شود.
  • فایل های ارسال شامل 3 فایل: 1- مشخصات نویسندگان2- فایل اصلی مقاله3- فایل داده ­های خام و نهایی

2-1- فایل مشخصات نویسندگان: شامل عنوان مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان به زبان فارسی و انگلیسی (نام نویسنده عهده­ دار نامه نگاری‌ها با علامت ستاره مشخص شود)، مرتبه علمی،  نام دانشگاه یا محل اشتغال و نشانی کامل نویسندگان است (نشانی کامل نویسنده عهده­دار نامه نگاری‌ها شامل نشانی پستی به همراه کد پستی ده رقمی، شماره تلفن، نمابر و آدرس پست الکترونیکی است). تعداد نویسندگان و وابستگی سازمانی آنها بعد از تاریخ ارسال مقاله به مجله تغییر نمی­کند.

2-2- فایل اصلی مقاله بدون نام نویسندگان که باید شامل عنوان و چکیده مقاله به زبان فارسی و انگلیسی و واژگان کلیدی به ترتیب حروف الفبا باشد. چکیده مقاله شامل هدف، روش، یافته ها، نتیجه گیری و دانش افزایی (حداکثر 200 کلمه) باشد. مقاله، در پنج بخش شامل (1) مقدمه(در مقدمه به بیان مسئله، اهداف و ضرورت های پژوهش اشاره شود (2) مبانی نظری، ادبیات و فرضیه­ها(در این قسمت باید به زیر بخش­های اصلی ذیل اشاره شود: پیشینه نظری و تجربی به صورت یکپارچه، پژوهش های پیشین و یافته های آنها در مورد مسئله و مدل مفهومی (در صورت کمی بودن پژوهش و داشتن مدل)، (3) روش تحقیق، (4) یافته­ ها، (5) بحث و نتیجه­گیری(شامل پیشنهادها و محدودیت­ها) ارائه شود. عناوین جدول­ها در بالای جدول و عناوین شکل­ها و نمودارها در پایین آنها قرار گیرد. هیچ واژه انگلیسی در متن قرار نگیرد؛ در خصوص نام­های خارجی ضروری و غیر متداول یا معادل­های غیر مصطلح فارسی در اولین ارجاع با شماره مشخص شود و معادل انگلیسی در بخش یادداشت­ها، قبل از منابع، آورده شود.

  • تمام موارد مأخذ نویسی در متن و کتابنامه بر اساس سیستم بین­ المللی APAاست.(نام، سال؛ص مانند نمازی و همکاران، 1394؛ 73). کتابنامه در پایان مقاله به ترتیب حروف الفبا، با شماره و به صورت زیرمی­آید:

3-1. کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام، (سال انتشار) ، عنوان کتاب ایتالیک، نام خانوادگی و نام مترجم، محل نشر، ناشر.

3-2. مقاله: نام خانوادگی، نام، (سال انتشار) ، عنوان مقاله، نام نشریه با حروف ایتالیک، دوره، (شماره):  شماره صفحات: مانند 18(3): 47-68

3-3- در داخل متن کلیه منابع باید به زبان فارسی نوشته شوند(حتی منابع انگلیسی)

3-4- در پایان متن در قسمت " References" علاوه بر منابع انگلیسی، منابع فارسی نیز به انگلیسی آورده شوند. در انتهای منابعی که فارسی هستند و به انگلیسی ترجمه شده حتما(in Persian)  اضافه شود و در آخر منابع باید به ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب شود. مطمئن شوید که منابع اشاره شده در متن در ماخذ نوشته شده باشند و برعکس.

  • مقاله نباید قبلاً در مجله یا مجموعه مقاله ­های سمینارها و مجامع علمی داخل یا خارج کشور چاپ شده و یا همزمان به مجله دیگری ارسال شده باشد.
  • مجله در ویرایش مقاله ­ها بدون تغییر در محتوای آن آزاد است.
  • مسؤلیت مطالب بر عهده نویسنده مقاله است.
  • ارسال فایل داده­ های خام و نهایی مقاله الزامی است.
  • مقاله­ های غیرمرتبط با موضوع مجله و مقاله­ های ترجمه شده، مورد داوری قرار نمی­ گیرد. چنانچه در تدوین مقاله ارسالی یکی از موارد مطرح شده در بند 1 تا 8 رعایت نشده باشد؛ مقاله به داوری ارسال نخواهد شد
  • گزارش سامانه همانندجو ضمیمه شود.
  • درج قدردانی از حامی یا تأمین کننده اعتبار پژوهش (درصورت وجود) در مقالات