مدیر مسئول


حمید حقیقت دانشیار- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

حسابداری

سردبیر


غلامرضا کردستانی دانشیار-دانشگاه بین المللی امام خمینی

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


حسین اعتمادی دانشیار- دانشگاه تربیت مدرس

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


ناصر ایزدی نیا دانشیار- دانشگاه اصفهان

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


امید پور حیدری دانشیار- دانشگاه شهید باهنر کرمان

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


رضوان حجازی استاد- دانشگاه الزهراء

حسابداری مالی،حسابداری صنعتی،حسابداری مدیریت

اعضای هیات تحریریه


محمد حسین قائمی دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


محمد عرب مازار یزدی دانشیار- دانشگاه شهید بهشتی

حسابداری

کارشناس نشریه


معصومه صالحی کارشناس

روابط بین الملل

  • salehi_masom64yahoo.com