مقاله پژوهشی
1. وضعیت پیاده‌سازی استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی در نهادهای بخش عمومی جمهوری اسلامی ایران

جعفر باباجانی؛ قاسم بولو؛ شهرام ابراهیم پور

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.9883.2371

چکیده
  هدف: تعداد زیادی از کشورها در حال پیاده‌سازی استانداردهای حسابداری بر مبنای تعهدی در نهادهای بخش عمومی خود هستند. به‌منظور پیاده‌سازی موفق باید با نگاهی واقع‌بینانه به ظرفیت‌ها و وضعیت موجود توجه شود. هدف این پژوهش بررسی وضعیت پیاده‌سازی استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی در نهادهای بخش عمومی جمهوری اسلامی ایران و تعیین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. بررسی تأثیر ویژگی‌های مدیریت بر ارزش و حجم معاملات سهام؛ با تأکید بر روش‌های داده‌کاوی

افسانه دلشاد؛ رضا تهرانی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 29-59

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.10040.2401

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی‌های مدیریت بر ارزش و حجم معاملات سهام؛ با تأکید بر روش‌های داده‌کاوی می‌باشد.روش: پس از استخراج اطلاعات مالی ۱۶۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶، از مدل رگرسیون چندگانه با استفاده از الگوی داده‎های ‌ترکیبی و از روش‌های داده‌کاوی به عنوان روش آماری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی رابطه دیدگاه متخصصین مسئول در خصوص کنترل های داخلی کوزو (2013) با کیفیت گزارشگری مالی

مهدی وکیلیان آغوئی؛ مهدی مرادی؛ مهدی صالحی؛ مهدی جباری نوقابی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 61-89

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.9746.2346

چکیده
  هدف: این پژوهش در پی تعیین تاثیر کنترل های داخلی کوزو(2013) بر کیفیت گزارشگری مالی و بررسی رابطه دیدگاه متخصصین مسئول طراحی و استقرار کنترل داخلی با معیارهای کیفیت گزارشگری مالی است. همچنین با توجه به مسئولیت مدیریت در طراحی و استقرار کنترل‌های داخلی، دیدگاه این متخصصین در رابطه با کنترل های داخلی موثر بر کیفیت گزارشگری مالی با دیدگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی تاثیر تغییرپذیری اقلام تعهدی بر باور نا همگن سرمایه گذار

مریم صفرپور؛ رویا دارابی؛ محسن حمیدیان

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 91-111

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.7640.1979

چکیده
  هدف: بررسی تاثیر تغییرات اقلام تعهدی بر باور ناهمگن سرمایه گذار و افزایش دانش سرمایه گذاران و مدیران جهت تصمیم گیری درامر خرید و فروش سهام می باشد.روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیون به روش داده های ترکیبی استفاده شده است.یافته ها: نتایج بررسی نشان می دهد که تغییرپذیری اقلام تعهدی بر باور ناهمگن سرمایه گذار تاثیر مثبت دارد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. اثر چسبندگی انتظارات مدیران بر مدیریت سود با تأکید بر نقش مدیران غیرموظف

عباسعلی دریائی؛ یاسین فتاحی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 113-133

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.9768.2350

چکیده
  هدف: چسبندگی انتظارات مدیران، ناشی از انتظارات و رفتارهای فرصت‌طلبانه آن‌ها برای رسیدن به این انتظارات است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، تبیین رابطه بین چسبندگی انتظارات مدیران و مدیریت سود با درنظر گرفتن نقش تعدیلی مدیران غیرموظف است.روش: برای نیل به هدف پژوهش، داده‌های 131 شرکت در بازه زمانی 1390-1396 بااستفاده از الگوی رگرسیون چندمتغیره ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. شناسایی و رتبه بندی مشکلات سرمایه گذاران پس از اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران

الهام الیاسی؛ مجتبی ابراهیمی رومنجان

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 135-160

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.9932.2376

چکیده
  هدف: همگام با تکامل روابط اجتماعی و آغاز مبادلات اقتصادی، تجاری و بازرگانی، هماهنگ سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، از نیازهای حسابداری و بازار سرمایه می باشد؛ از آنجا که سرمایه گذاران رکن اصلی بازار سرمایه می باشند، لذا هدف تحقیق حاضر، شناسایی و رتبه بندی مشکلات سرمایه گذاران پس از اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. بررسی رابطه بین هزینه تأمین مالی و بازده مازاد با اثر تعدیلگری فرصت‌های سرمایه‌گذاری

پرویز پیری؛ علی آشتاب؛ معصومه رسولی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 161-183

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.9834.2362

چکیده
  هدف: یکی از اهداف اصلی مدیریت واحد تجاری افزایش ثروت سهامداران و همچنین افزایش ارزش و بازده سهام است. عوامل زیادی بر بازده سهام شرکت‌ها تأثیر می‌گذارند که انتخاب روش تأمین مالی مناسب یکی از این عوامل است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر تعدیل‌کنندگی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر رابطه بین هزینه تأمین مالی و بازده مازاد است. روش : جامعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. تنوع شرکتی و ریسک ورشکستگی؛ با تاکید بر راهبردهای تمایز و رهبری هزینه

ایمان داداشی؛ زهرا امیری لولاکی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 185-213

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.10107.2413

چکیده
  هدف: مقوله ورشکستگی تنها در انتظار شرکت‌های کوچک و متوسط نبوده و شرکت‏های بزرگ که اغلب شرکت‌‌های متنوعی نیز هستند، از خطر ورشکستگی مصون نمی‌باشند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین تنوع شرکتی و ریسک ورشکستگی با تأکید بر راهبرد‌های تمایز و رهبری هزینه است.روش: داده‌های مرتبط با 97 شرکت از 5 صنعت در بازه زمانی 1385 تا 1396 مورد بررسی قرار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. تاثیر راهبرد تنوع بخشی بر مدیریت سود

حسین بستانی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 215-234

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.8452.2105

چکیده
  چکیده:هدف: بررسی ادبیات مرتبط با مدیریت سود، بیانگر تلاش محققین در فهم این مطلب است که چرا مدیران به دنبال دستکاری سود هستند، چگونه سود را مدیریت می کنند و تبعات اینگونه رفتار چیست. پاسخ به این سؤالات، بخش اعظمی از تحقیقات تجربی را در حوزه گزارش‌گری مالی به خود اختصاص داده است. یکی از عوامل مهمی که بر مدیریت سود تأثیر گذار است، می تواند ...  بیشتر